baner

LUTY

TEMATYKA

 

 

1.   BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

2.   W DAWNYCH CZASACH        

3.   WYNALAZKI    

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA.. dziecko:

- rozwija kompetencje językowe przez analizę i syntezę głosek w słowach

- wie, czym różni się legenda od bajki i baśni;

- podejmuje samodzielne aktywności i uczestniczy w zabawach tematycznych;

- rozwija koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchowej;

- poznaje litery B, b litery P, p litery N, n;

- rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji;

- rozwija umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia;

- doskonali kompetencje matematyczne, poznaje liczbę 10

- kształtuje słuch fonematyczny przez określanie głoski w nagłosie,

 śródgłosie i wygłosie  słów o prostej budowie fonetycznej;

- poszerza wiedzę o zasobach kryjących się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);

- rozwija spostrzeganie przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;

- poszerza wiedzę o pracy archeologa i paleontologa;

- doskonali umiejętność orientowania się na kartce papieru;

- poznaje nazwy planet w Układzie Słonecznym;

- rozwija zainteresowania wynalazkami technologicznymi;

 

WITAJCIE W NASZEJ BAJCE

sł. Jan Brzechwa, muz. Andrzej Korzyński 

 

Witajcie w naszej bajce,

słoń zagra na fujarce,

Pinokio nam zaśpiewa,

zatańczą wkoło drzewa,

Tu wszystko jest możliwe,

zwierzęta są szczęśliwe,

A dzieci wiem coś o tym latają samolotem.

 

Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu.

I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.

 

Witajcie w naszej bajce,

słoń zagra na fujarce,

Pinokio nam zaśpiewa,

zatańczą wkoło drzewa,

Bo z wami jest weselej,

ruszymy razem w knieje,

A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.

 

My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,

A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.

 

 

WYNALAZKI 

 

 

Wynalazki znajdziesz wszędzie.

Bez nich nikt się nie obędzie.

Na suficie, w korytarzu,

w samochodzie i w garażu.

W kuchni, w torbie i w plecaku.

Znajdziesz nawet na wieszaku.

Wynalazki krążą wszędzie,

w każdym domu i w urzędzie.

W satelicie, na orbicie.

Odkryć pełno w naszym życiu,

starczy w koło się rozejrzeć,

by odszukać, odkryć więcej.

 

PRACZKI

Marta Bogdanowicz 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Tak piorą, tak piorą, przez cały długi dzień.

Tak piorą, tak piorą, przez cały długi dzień.

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Wieszają, wieszają, przez cały długi dzień.

wieszają, wieszają, przez cały długi dzień.

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Prasują, prasują, przez cały długi dzień.

Prasują, prasują, przez cały długi dzień.

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Składają, składają, przez cały długi dzień.

Składają, składają, przez cały długi dzień.

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Tańcują, tańcują, przez cały wolny dzień.

Tańcują, tańcują, przez cały długi dzień.

 

Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego

 

Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Dziecko, aby mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną.

Dojrzałość obejmuje: rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i umysłowy a także poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia.

 

Dojrzałość umysłowa dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu. Dziecko dojrzałe umysłowo potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności, potrafi z uwagą śledzić treść opowiadanej czy czytanej bajki. Jego mowa jest poprawna pod względem artykulacyjnym, a słownictwo jest na tyle bogate, że bez problemu potrafi porozumiewać się z innym. Nie ma problemów ze zrozumieniem przekazywanych wiadomości, poleceń, instrukcji czy treści czytanego opowiadania. Dziecko dojrzałe do szkoły potrafi doprowadzić rozpoczętą pracę do końca, bo ciekawi go wynik swoich poczynań. O poziomie umysłowym dziecka mogą świadczyć jego rysunki. Rysunki dzieci dojrzałych są bogate w treść, kolory, zawierają dużo szczegółów, są prawidłowo rozmieszczone na kartce. Przy odwzorowywaniu zachowany jest właściwy kierunek, od lewej do prawej krawędzi kartki i z góry na dół. Oceniając dojrzałość umysłową dziecka, bierze się pod uwagę również poziom rozwoju percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, oraz analizy i syntezy słuchowej. Te funkcje w dużej mierze decydują o opanowaniu umiejętności pisania i czytania.

Dojrzałość społeczna prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłym, potrafi współżyć w zespole, przestrzegać reguł życia w zbiorowości, przestrzegać zawartych umów. Charakteryzuje go zdyscyplinowanie, obowiązkowość, samodzielność. Samodzielność dotyczy nie tylko czynności samoobsługowych jak ubieranie się, mycie, czesanie, ale dotyczy także samodzielnego przygotowania się do lekcji, spakowania tornistra, a także samodzielnego podejmowania prawidłowych decyzji w różnych sytuacjach społecznych (np. przy przechodzeniu przez jezdnię). Od dziecka wymaga się zrozumienia prostych sytuacji społecznych i rozeznanie, co jest dobre, a co złe (np. że nie wolno krzywdzić innych, niszczyć cudzej własności, przywłaszczać sobie znalezionych rzeczy). Dziecko dojrzałe społecznie dobrze się czuje w nowym środowisku, z chęcią podejmuje zadania na rzecz innych np. dyżury. Przejawem niedojrzałości społecznej jest stałe absorbowanie uwagi nauczyciela, domaganie się ciągłego wyróżniania i dążenie do uprzywilejowanej pozycji w klasie. Dzieci niedojrzałe społecznie mogą też izolować się od grupy, stronić od kolegów, unikać wspólnych zabaw łatwo poddawać się dominacji kolegów, wykazywać bierność, nieśmiałość, lękliwość, małomówność. 

Dojrzałość fizyczna to ogólna sprawność organizmu i zdrowie dziecka. Dziecko szkolne dysponować musi odpowiednim zasobem sił fizycznych i odpornością na zmęczenie. Dziecko powinno wykazywać się dobrą sprawnością rąk, koordynacją ruchowo-wzrokową. Dziecko o prawidłowym rozwoju ruchowym potrafi przez chwilę stać na jednej nodze, skakać na jednej nodze, przeskakiwać przez przeszkody, sprawnie i szybko biegać, przy czym ruchy rąk i nóg są zharmonizowane.

Dojrzałość emocjonalna to zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć, to odpowiednia do wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowania ich. Dziecko dojrzałe emocjonalnie odczuwa więź ze swoją grupą, z panią. Przeżywa różne radości i smutki związane  z życiem grupy, prawidłowo reaguje na pozytywne bądź negatywne uwagi dotyczące zachowania i postępów, nie załamuje się z byle powodów. Dziecko niedojrzałe emocjonalnie jest wybuchowe, drażliwe, agresywne, złości się lub płacze z błahego powodu, często popada w konflikty z kolegami. Może też być zahamowane, zalęknione, niepewne, napięte, nadwrażliwe, płaczliwe. Taki typ dziecka boi się głośniejszych uwag nauczyciela nawet, gdy nie dotyczą ich samych.

 Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:

 

·        powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,

·        narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,

·        obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało,

·         ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,

·        dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,

·         łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,

·        wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,

·         rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,

·         liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,

·        dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10

·        ma dobrą koncentrację uwagi,

·        jest zainteresowane pracą i jej efektami,

·        jest odporne na niepowodzenia,

·        jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,

·        prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,

·        nazwać głoskę na początku, w środku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu,  np. kran – tran, góra – kura, bada – pada,

·        dokonać analizy i syntezy wyrazów, podejmować próby czytania

·         podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,

·         opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,

·        rozwiązać proste zagadki,

·         uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,

·        wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,

·        wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,

·       doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,

·        zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,

·         działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,

·      wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki

·        ma dobre tempo pracy,

·        potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.