baner

                            

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY  Nr 10 / 12 /09/2019

Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 2

 im. Jana Brzechwy w Żninie, z dnia 12.09.2019r.

 

 

 

 

STATUT

 

 

Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Jana Brzechwy

w Żninie

 

 

 

 

 

 

Żnin, dnia 12 września 2019 r.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Podstawa prawna  ………………………………………………………...3

 

Rozdział  I   -   Postanowienia ogólne……………….................................5

Rozdział II   -   Cele i zadania przedszkola i sposób ich realizacji.......…6

Rozdział III -   Organy przedszkola…………………..............................13

Rozdział IV  -  Organizacja przedszkola…………………..………..…..16

Rozdział V   -   Zasady funkcjonowania przedszkola……..…................19

Rozdział VI   -  Podstawowe obowiązki pracowników przedszkola …..21

Rozdział VII -  Zasady rekrutacji dzieci do   przedszkola…………  …43

Rozdział VIII -Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu ……………....44

Rozdział IX   - Dokumentacja przedszkola……...……………….……..45

Rozdział X     - Postanowienia końcowe…………..……………….….…48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2552; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781;
z 2005 r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

2.Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U z 2001 r. Nr 61,
poz. 674 ze zm.).

3.Rozporządzenie MEN z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r., Nr 35,
poz. 222 ze zm.).

4.Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz.1324).

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz.17
w załączniku nr 1), określa podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego.

6. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 12 lutego 2009 r.).

7.Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania
do użytku szkolnego programów nauczania wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników (Dz. U. z 2009 r., Nr 89, poz.730).

8.Rozporządzenie MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. (poz.110-114) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

9.Rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola szkoły oraz placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r., Nr 135, poz.1516).

10.Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne (Dz. U. z 2002r., Nr 56, poz.506).

11.Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69).

12. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 (Dz. U. z 2009 r., Nr 116, poz. 977).

13. Rozporządzenie MENiS z 21 maja 2004 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

14. Rozporządzenie MENiS z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2005 r. Nr 19, poz.167).

15. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120/91 poz.526).

16. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

17. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r.,
Nr 78, poz. 483).

18. Kodeks Pracy art. 100-124.

19. Uchwała Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 sierpnia 1999 r. (uchwała Nr III/55/99).

20. Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żnin.

21. Uchwała o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

23.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U., poz.895)

24. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

25.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

26.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

27.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające                         rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

28.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. z 2017 roku poz. 1201 z późń.zm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Rozdział   I

    

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1  

Nazwa przedszkola

1.        Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.

2.   Siedzibą Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy  w Żninie jest budynek A, 

       mieszczący się przy ul. Kl. Janickiego 10 i budynek B, mieszczący się przy      

       ul. Jasnej 5 w Żninie.

3.    Ustalona nazwa, używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


       Przedszkole Miejskie nr 2  im. Jana Brzechwy

       ul. Kl. Janickiego 10      

       88-400 Żnin

       Nr telefonu: (052) 30 20 676 , (52) 52 43 670

       e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                   www.przedszkole2znin.pl

 

4.Na pieczęciach może być używany skrót nazwy:

   Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy

   ul. Kl. Janickiego 10

   88-400 Żnin

5. Organem prowadzącym jest Gmina Żnin reprezentowana przez Burmistrza Żnina, z   

     siedzibą przy ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator 

     Oświaty w Bydgoszczy.

 

Podstawy prawne

 

1.        Przedszkole działa na podstawie:

1)   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy, w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.

2)   Uchwały Nr III 55/99  Rady Miejskiej w Żninie, z dnia 12 lutego 1999 r.  w

     sprawie powołania jednostki budżetowej.

3)   Niniejszego statutu.

 

 

                                  Rozdział  II

§2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA WYNIKAJĄCE                                   Z PRZEPISÓW PRAWA

Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

1.Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1.1.diagnozowanie środowiska dzieci,

 

1.2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci i umożliwianie ich zaspokojenia,

 

1.3.rozpoznawanie przyczyn trudności w uczeniu się i w kontaktach społecznych (we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną lub specjalistyczną),wspieranie dzieci z wybitnymi uzdolnieniami,

 

1.4. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 

1.5.podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz potrzeb dzieci,

 

1.6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci,

 

1.7. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

 

1.8. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dla których tworzy się programy  pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w zależności od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz od możliwości psychofizycznych danego dziecka.

 

1.9. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

2. Przedszkole wspiera opieką dzieci niepełnosprawne poprzez:

2.1. kształcenie i wychowanie dostosowane do potrzeb dzieci, umożliwiające naukę w dostępnym dla dzieci zakresie,

2.2.zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i terapię,

 

3.W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

3.1.rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej, ochronę i przekaz narodowego dziedzictwa kulturowego, aprobatę języka literackiego i gwary,

3.2.Przedszkole posiada logo i hymn przedszkola, który towarzyszy  przedszkolakom podczas pasowania na przedszkolaka i zakończenia edukacji przedszkolnej oraz podczas uroczystości wynikających z ich  charakteru,

3.3.zapewnienie możliwości nauki religii na życzenie rodziców,

3.4. kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnice ras, koloru skóry, poglądów politycznych, przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia - na podstawie art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych na podstawie art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka.

4.Sposób realizacji zadań przedszkola

4.1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i planach terminowych przedszkola - przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami dzieci, placówkami specjalistycznymi działającymi w środowisku, organizacjami  i instytucjami kulturalno-oświatowymi, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

 

5.Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

5.1.organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych  i edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka, w sferze społecznej, ruchowej i umysłowej,

5.2.wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich,

5.3.kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka,

5.4.kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski,  uwzględniający propozycje dzieci i rodziców,

5.5.wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci rozwijających się wolniej  i dzieci o nieharmonijnym rozwoju (badania specjalistyczne za zgodą rodziców),

5.6.wspomaganie rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie, uwzględniające ich rzeczywiste potrzeby i możliwości,

5.7.zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, zapewnienie warunków umożliwiających im rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie pierwszych sukcesów;

 

6.Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez:

6.1.pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców,

6.2.organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych,

6.3.pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka  i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

6.4.informowanie, na bieżąco o postępach i problemach dziecka,

6.5.uzgadnianie, wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,

6.6.wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

6.7.stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja),

6.8.upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka,

6.9.podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej,

6.10.współpracę z podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

7.Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:

7.1.stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości,

7.2.kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się,w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,

7.3.zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata,

7.4.wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności rozważnego zachowywania się   w codziennych sytuacjach,

7.5.wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi,

7.6.wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej,

7.7.realizowanie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej,

7.8.łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły i podjęciem roli ucznia.

 

8.Przedszkole stwarza warunki do organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24.07. 2015r.

 

9.Celem poprawy jakości pracy przedszkola możliwe są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne (innowacje pedagogiczne).

10.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

10.1.Dzieciom w przedszkolu zapewnia się bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku:

a) nauczyciele, dbając o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie proponują zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego wysiłku i swobodne zabawy, dbają o właściwy stosunek pobytu dzieci w sali i na powietrzu,

b) pracownicy przedszkola postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej,

c) w miejscach, w których prowadzone są zajęcia, stan urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci,

d) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową, a sprzęty dostosowane są do wymogów ergonomii,

e) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,

g) urządzenia nowo nabywane i elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty,

h) za zapewnienie bezpieczeństwa w placówce odpowiada Dyrektor.

10.2.Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie, do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

10.3.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

10.4.W grupach najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

 

11. Dzieci  mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej - zadaniowo, która gromadzi dokumentację do badań przesiewowych dzieci  6-letnich. Rodzice dzieci zobowiązani są do przeprowadzenia tych badań w przychodniach lekarskich.

 

12.W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.

 

13.Pomoc medyczna, w zakresie pierwszej pomocy udzielana jest do przyjazdu pogotowia zgodnie z procedurą postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom.

 

14.Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i

p. poż. oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

15.Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

 za zgodą rodziców.

 

16.W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy, sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego

16.1.Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię i w miarę możliwości powinny wychodzić na ulicę o mniejszym natężeniu ruchu.

16.2.Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy liczącej do 15 dzieci.

16.3.Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się  w „zeszycie wyjść". Wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej  za bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

 

17.Przedszkole organizuje wycieczki autokarowe, krajoznawcze i inne imprezy wyjazdowe (teatr, kino, muzeum), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

17.1.Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

17.2.Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki, co najmniej trzy dni przed wyjazdem dzieci.

17.3.Nauczyciel organizujący wycieczkę gromadzi następującą dokumentację:

a)      kartę wycieczki i listę uczestników,

b)      pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka,

c)      preliminarz finansowy wycieczki,

d)     dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,

e)      dowód ubezpieczenia opiekunów od odpowiedzialności cywilnej.

17.4. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.

17.5. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu , w czasie zwiedzania , przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

17.6. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

18.Rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

19.Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

19.1.Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola sprawują rodzice (opiekunowie) lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem, zapewniając dzieciom pełne bezpieczeństwo. Nauczyciel ma prawo wylegitymować tę osobę na podstawie dowodu osobistego.

19.2.Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko woźnej oddziałowej, która bezpośrednio oddaje dziecko pod opiekę nauczyciela.

19.3.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

19.4.Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Przy odbiorze dzieci z przedszkola wykorzystuje się centralkę telefoniczną. W przypadku odbioru dziecka przez osoby trzecie potrzebne jest pisemne upoważnienie rodzica.

19.5.Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do czasu zamknięcia przedszkola, nauczyciel powiadamia Dyrektora,  następnie podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Jeżeli czynności te okażą się nieskuteczne,  nauczyciel o zaistniałej sytuacji powiadamia policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców oraz zapewnienia dziecku dalszej opieki. Jeżeli niepunktualne odbieranie dziecka ma charakter nagminny, przedszkole może zawiadomić Sąd Rodzinny.

19.6.Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

19.7.W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmuje się dzieci z innego przedszkola publicznego.

19.8. Za bezpieczeństwo dziecka, podczas przebywania na placu zabaw, po jego odbiorze z oddziału odpowiada rodzic/opiekun prawny.

19.9. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6:30 do 8:30 lub w każdym innym czasie  pracy placówki z uwzględnieniem  ust. 2

19.10.Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania

odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej  ( osobiście lub telefonicznie);

 

20.Organizacja zajęć dodatkowych

20.1.Dla dzieci organizowane są w przedszkolu zajęcia dodatkowe, umożliwiające   im rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań.  Realizowane są również kółka zainteresowań, które prowadzone są po godzinach pracy nauczyciela w formie społecznej.

20.2.Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb  i możliwości rozwojowych dzieci.

21.Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są w przedszkolu zajęcia, zapewniające im specjalistyczną pomoc i opiekę:

21.1.zajęcia indywidualne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych grup,

21.2. spotkania logopedyczne –  w przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedy, zarówno w budynku A i B. Logopeda obejmuje także swoją pomocą dzieci wymagające pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia logopedyczne prowadzone są zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania przy organizacji zajęć logopedycznych,

21.3.przedszkole obejmuje pracą dydaktyczno-wychowawczą dzieci wymagające indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

22.W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców dla dzieci z grup 6-letnich. Dzieciom nie uczestniczącym w katechezie przedszkole  zapewnia na ten czas opiekę.

23. Najważniejsze  cele i zadania:

23.1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

23.2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

23.3.Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

23.4.Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji.

23.5.Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

23.6.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

23.7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

23.8.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

23.9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

23.10.Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

23.11.Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

23.12.Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

23.13.Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

23.14.Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

23.15.Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

23.16.Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.

23.17.Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

23.18.Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

23.19.Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  III

§3

ORGANY PRZEDSZKOLA

1.Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty organami przedszkola są:

- Dyrektor przedszkola,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców.

2.Kompetencje Dyrektora Przedszkola

2.1.Dyrektor przedszkola ,w szczególności  jako organ administracji oświatowej:

a)      podejmuje decyzje administracyjne,

b)      tworzy plan nadzoru pedagogicznego,

c)      sprawuje nadzór pedagogiczny.

2.2.  Dyrektor przedszkola, w szczególności  jako  kierownik placówki oświatowej:

a)      kieruje przedszkolem i jest jego przedstawicielem na zewnątrz,

b)      odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,

c)      jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,

d)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

e)      sprawuje opiekę nad dziećmi,

f)       współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

g)      odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organu prowadzącego,

h)      zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich  doskonaleniu zawodowym,

i)        zapewnia, w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

j)        administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  zgodnie z obowiązującym Regulaminem

k)      współpracuje z pielęgniarką, która sprawuje opiekę podczas badań bilansowych dzieci 6 –letnich

2.3. Dyrektor przedszkola, w szczególności    jako pracodawca:

a)      zatrudnia i zwalnia pracowników przedszkola,

b)      nagradza i karze pracowników, 

c)      współdziała ze związkami zawodowymi,

d)     załatwia sprawy osobowe,

e)      określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników,

f)       zapewnia odpowiedni stan bhp,

rozdziela  nadgodziny pomiędzy  nauczycieli, zgodnie  z przepisami prawa,

g)      nauczanie indywidualne przydziela się w ramach nadgodzin  nauczycielowi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami   (terapia pedagogiczna),

2.4.Dyrektor przedszkola, w szczególności  jako pracownik:

a)      Dyrektor jest pracownikiem przedszkola, powołuje go i zwalnia organ prowadzący.

  2.5.  Dyrektor, w szczególności decyduje w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

d)     odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola.

  2.6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, z organem prowadzącym i nadzorującym oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

3.Stanowisko Dyrektora przedszkola powierza na 5 lat szkolnych Organ prowadzący przedszkole. W uzasadnionych przypadkach stanowisko powierzane jest na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

 4. Przedszkole posiada stanowisko Wicedyrektora.

5.  Kompetencje Rady Pedagogicznej

5.1.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

5.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na  wniosek Rady Pedagogicznej.

5.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

5.4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

d)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci,

e)      przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian  i przedstawienie do uchwalenia Radzie Rodziców.

5.5. Rada Pedagogiczna wykorzystuje wyniki ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

5.6.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć i rozkład zajęć dodatkowych,

b)      projekt planu finansowego przedszkola,

c)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)     propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych  zajęć.

5.7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem   roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady  Pedagogicznej. Zebrania Rady są protokołowane.

5.8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

5.9.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

5.10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem  o odwołanie Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela, przy czym  organ uprawniony do odwołania, obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną w terminie  14 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.

5.11. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera regulamin Rady Pedagogicznej.

6.Kompetencje Rady Rodziców

6.1.W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci przedszkolnych.

6.2. Radę Rodziców tworzy po  dwóch  przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach, przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .

6.3.Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

 

6.4. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.

6.5. Opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;

6.6.Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6.7.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady użytkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

6.8. Oddelegowuje jednego przedstawiciela rodziców do prac w Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola.

6.9. Rada Rodziców, w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać      ogólne zebranie rodziców.

6.10. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców zawiera     Regulamin Rady Rodziców.

7. Zasady współdziałania organów przedszkola

7.1.Organy przedszkola porozumiewają się ze sobą w następujący sposób:

a)      ustalają zasady współdziałania poszczególnych organów zapewniające

      w szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów         

      określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola,

b)      zapewniają bieżącą wymianę informacji o podejmowanych  i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków Rady Rodziców lub Pedagogicznej, wymianę informacji poprzez przewodniczących rad, pisemne przedstawienie sprawy,

c)      o przepływie informacji stanowi obowiązująca w placówce   procedura przepływu informacji.

7.2.Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania w celu wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji.

7.3.Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie  z ustaleniami w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi   i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich    jej członków o terminie i porządku zebrania. Informacje o spotkaniach mają formę pisemną (ogłoszenia) i powinny się ukazać, na co najmniej 5 dni przed   planowanym spotkaniem.

8.Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

8.1.Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola na zasadach partnerstwa i demokracji z udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz.  Przeprowadzone będą rozmowy   negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia konfliktu.

8.2.Jeżeli rozmowy negocjacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów włączy się w rozwiązanie sporów mediatora.

8.3.Wszelkie sprawy sporne miedzy rodzicem, a nauczycielem rozpatrywane są zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Rozdział IV

§4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1.Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, która:

1.1.prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

1.2.przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

1.3.zatrudnia nauczycieli, posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

 

2.Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez Dyrektora do  dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

3.Arkusz organizacyjny Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną

zatwierdza Organ Prowadzący w terminie do 30 maja każdego roku.

3.1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, na podstawie obowiązującego Rozporządzenia MEN, w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

3.2.Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1)   liczbę oddziałów;

2)  liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)   tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego, jeśli stanowią one zajęcia wyodrębnione;

4)                  czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)   liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6)   liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)   liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących

stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;

8)   ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

3.3.Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez 

      zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.

3.4.Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.

3.5.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola 

    do dnia 30 września, stosuje się tę samą procedurę.

3.6  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

3.7.Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z 

       dniem 31 sierpnia następnego roku.

 

§5

PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PRZEDSZKOLA

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w 

   zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§6

ORGANIZACJA PRACY

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program wychowania przedszkolnego. Ponadto, w przedszkolu realizowane są plany roczne i plany miesięczne.

 

2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub  program innego autora (autorów). Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego dokonuje się na podstawie procedury dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego.

 

3.Nauczyciel przedstawia wybrane materiały pomocnicze rodzicom do zatwierdzenia.

 

4.Zajęcia pozabudżetowe odbywają się na podstawie programów wybranych przez 

   osoby prowadzące te zajęcia lub programów autorskich.

 

 5.Nauka religii odbywa się na podstawie programów opracowanych przez władze 

    kościelne.

 

6. W przedszkolu funkcjonuje procedura „łączenia grup wiekowych”.

 

7.Czas trwania zajęć w przedszkolu

7.1.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7.2.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,

      nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do 

      możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

       a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

       b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut;

7.3.Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze 60 minut tygodniowo 

      ( 2 razy po 30 minut)

7.4.Przedszkole umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć dodatkowych (języka    

      angielskiego, zajęć logopedycznych, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej ) w wymiarze      

      tygodniowym, zgodnym z koncepcją organizacyjną osób prowadzących te zajęcia.

      Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie

 

8.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu

 8.1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z  wychowankami  w danym roku szkolnym.

 8.2. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych   opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego  programu    wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność. Fakt  przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 

9. W przedszkolu, zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego  jest 

realizowane doradztwo zawodowe.

                                    §7

Liczba oddziałów w przedszkolu

1.Przedszkole jest wielooddziałowe, tzn. posiada 10-oddziałów:

      -  trzy  oddziały  dzieci 3-letnich,

      -  dwa  oddziały dzieci 4-letnich,

       - trzy   oddziały  dzieci 5-letnich,

            -  dwa  oddziały dzieci 6-letnich.

     

2.Rozmieszczenie poszczególnych grup wiekowych w budynku A przy ulicy

  Kl. Janickiego 10 i w budynku B przy ulicy Jasnej 5 jest zgodne z planem  

  organizacyjnym na dany rok szkolny.

 

3.Liczba tworzonych oddziałów uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci

  i warunków lokalowych przedszkola.

§8

Arkusz organizacji przedszkola

1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez Dyrektora przedszkola. Arkusz zatwierdza Organ Prowadzący.

 

2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

2.1.Czas pracy poszczególnych oddziałów.

2.2.Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

2.3.Ogólną liczbę godzin pracy, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

§9

Ramowy rozkład dnia

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora przedszkola, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla poszczególnych grup wiekowych stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

 

Rozdział V

§ 10

                            Zasady funkcjonowania przedszkola

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Zapisy do przedszkola na następny rok szkolny   i sposób rekrutacji, przeprowadza się w oparciu o Zarządzenie  Burmistrza Żnina  na dany rok szkolny.

2.Harmonogram dyżurów przedszkoli, funkcjonujących w  okresie wakacji (lipiec, sierpień) ustalony jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z Dyrektorami przedszkoli i podany do publicznej wiadomości, do 30 maja każdego roku na terenie przedszkoli, w sposób ogólnie przyjęty.

 

3.Zapisu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur, do którego dziecko nie uczęszczało w trakcie roku szkolnego, dokonuje Dyrektor placówki dyżurującej w danym miesiącu. Zapisy na lipiec oraz sierpień dokonywane są do 15 czerwca   każdego roku, zgodnie z procedurą zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

 

4.Zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ prowadzący z końcem danego roku szkolnego. Organ prowadzący zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjęcia działań, zawiadomić o zamiarze i przyczynach podjętych działań, rodziców dzieci uczęszczających  do przedszkola i Kuratora Oświaty.

 

5.Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej  oraz uzgadniany jest z Radą Rodziców i wynosi: od godz. 6:30 do godz. 16:30.

5.1 Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie,

5.2. Godziny realizacji podstawy programowej wynikają z planu organizacyjnego przedszkola.

 

6. Pani Dyrektor przyjmuje interesantów  we wtorki i czwartki od godziny 9.00- 11.00.

7.Terminy przerw w pracy przedszkola                                                                             7.1.Terminy przerw wakacyjnych ustala organ prowadzący.                                               7.2.Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów, gruntownych porządków, a także na urlopy wypoczynkowe pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych.                                                             7.3.Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych, w zależności od potrzeb.

8.Zasady odpłatności za Przedszkole 

8.1.Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żnin, realizowane  są w strukturach organizacyjnych, określonych przez statuty tych jednostek.                                                                                                                                        

8.2.Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żnin, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

8.3.Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia   wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w pkt. 8.1., obejmujące  realizację tej części zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych  i terapeutycznych przedszkola, które są realizowane w przedszkolach    funkcjonujących codziennie ponad 5 godzin i wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć

8.4.Odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawę programową nie dotyczy dzieci 6-letnich.

8.5.Obecność dziecka w placówce, w godzinach nie wynikających z wniosku lub aktualizacji będzie zapisywana w rejestrze i liczona do przygotowania posiłku a koszt wyżywienia i pobytu będzie naliczony w najbliższym okresie rozliczeniowym za świadczenia placówki

8.6 Szczegółowy sposób naliczania i rozliczania opłat za świadczenia przedszkola określa wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

9. Dyrektor przedszkola, na podstawie stawek odpłatności oraz deklarowanej przez  

rodziców (opiekunów prawnych)  liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas bezpłatnego pobytu, ustalonej z uwzględnieniem zapisów pkt. 8.3. niniejszego statutu, wylicza oraz podaje do wiadomości (rodziców opiekunów prawnych) wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola.   

10.Opłaty za wszystkie świadczenia przedszkola płatne są z  dołu od 5 do 15 dnia każdego  miesiąca, na podstawie informacji otrzymanej przez intendenta przedszkola, w dniach do 5 każdego miesiąca ( chyba, że jest to sobota, niedziela lub święto,  termin  ten wydłuża się do siódmego dnia).

10.1 Rodzice/prawni opiekunowie, w celu uiszczenia opłat za przedszkole zobowiązani są  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola podać adres poczty elektronicznej, na którą  będzie przesyłana informacja o kosztach za świadczenia z przedszkola, lub osobisty odbiór  informacji od intendentki.

10.2 Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. z 2017 roku poz. 1201 z późń.zm).

11.Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola (za spóźnienie) rodzice nie ponoszą kary finansowej.

12.Opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

12.1 Stawka za wyżywienie może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, ze względu na wzrost kosztów surowców zużywanych do przygotowania posiłków.

12.2 Dziecko może korzystać w przedszkolu z 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek). Za śniadanie pobiera się opłatę w wysokości około 30 % stawki dziennej, za obiad pobiera się opłatę około 50 % stawki dziennej, za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 20 % stawki dziennej,

12.3.  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie i opłaty za pobyt, za każdy dzień nieobecności.

 12.4. Dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia poprzez współpracę z MOPS-em lub innymi  podmiotami,

12.4.Opłaty za wyżywienie  dziecka w przedszkolu dokonuje się przelewem na konto Gminy Żnin.

12.5.Pracownicy przedszkola mogą korzystać  z wyżywienia, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. Pracownicy pedagogiczni, korzystający z wyżywienia są zwolnieni z płacenia podatku VAT, natomiast pracownicy administracyjno –obsługowi dopłacają  do kwoty za wyżywienie 8% stawki VAT.

13. Opłaty za zajęcia ponad podstawę programową dokonuje się przelewem na konto Gminy Żnin.

14..Wysokość składki na Radę Rodziców zostaje ustalona na pierwszym  ogólnym zebraniu z rodzicami.

14.1. Rodzice decydują o wysokości składki na dany rok szkolny. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 50% ustalonej składki. Ustalona kwota może być zapłacona w ratach. Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

Rozdział  VI

§11

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

1.W przedszkolu pracują nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

1.1.Wśród nauczycieli można wyróżnić:

a) nauczycieli wychowania przedszkolnego,

b) nauczyciela języka angielskiego,

c) nauczyciela religii,

d) logopedę,

e) nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,

f) nauczyciela rytmiki.

g)pedagoga specjalnego-terapeutę

1.2.Do pracowników administracyjnych zalicza się:

a) sekretarza przedszkola

b) intendentkę.

1.3.  Do pracowników obsługi zalicza się:

a) szefa kuchni

b) pomoc kucharki

c) woźną,

d) starszą woźną,

e) pomoc nauczyciela,

f) konserwatora obiektu.

2. W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są w szczególności:

2.1.przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2.2.przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w placówce porządku,

2.3.przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych i uczestniczyć w szkoleniach z tego zakresu,

2.4.przestrzegać postanowień statutu przedszkola,

2.5.dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i sprzęt oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

2.6.przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

2.7.przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków, pracownicy przedszkola otrzymują

    na piśmie. Dokument ten  też  znajduje się w aktach osobowych każdego pracownika.

 

WICEDYREKTOR

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Powierzam Pani wykonanie, w uzgodnieniu  z Dyrektorem  niżej wymienionych czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.

 1. Zadania

1)   udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, dydaktycznych i

    opiekuńczych, poprzez świadczenie fachowej pomocy merytorycznej,

2)   współkierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,

       3)sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:

a)    dokonywanie bieżących przeglądów sal,

b)   obserwacje i kontrole,

c)    opracowanie spostrzeżeń i uwag po obserwacyjnych,

d)   kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej,

e)    zatwierdzanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo – wychowawczo

              dydaktycznej  poszczególnych grup,

f)    gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, w celu dokonywania oceny ich pracy,

    według zasad określonych w odrębnych przepisach,

g)   przydzielanie  i rozliczanie nauczycieli z wykonania dodatkowych czynności,

h)   diagnozowanie i ocenianie poziomu pracy dydaktycznej i opiekuńczej,

          4))podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu pracy przedszkola,

             upowszechnianie innowacji, nowatorstwa i postępu pedagogicznego, we

             współdziałaniu   ze specjalistami,

a)    współdecydowanie o organizacji zajęć dodatkowych,

b)   opracowywanie, wspólnie z Radą Pedagogiczną programów i planów,   i

             ich  realizacji,

c)    dokonywanie kontroli i oceny pracy pozostałych pracowników przedszkola,

d)   wspólnie z dyrektorem przedszkola współtworzenie  arkusza organizacji

              przedszkola,

e)    organizowanie zastępstw za nieobecność  nauczycieli, zapewniając ciągłość

              realizacji programu nauczania i wychowania,

f)    reprezentowanie placówki na zewnątrz, w przypadku nieobecności Dyrektora,

g)   dysponowanie środkami finansowymi przedszkola w przypadku dłuższej (ponad

          miesiąc) nieobecności Dyrektora i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ich     

          wykorzystanie,

h)   wykonywanie prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola ,  a szczególnie zlecanych przez dyrektora,

i)     pod nieobecność dyrektora zatwierdzanie:

Ø  pod względem merytorycznym faktur zgodnie z dokonanymi przez intendenta  

       zakupami potrzebnymi do bieżącej działalności przedszkola,

Ø  sprawozdań i rozliczeń związanych z odpłatnością za świadczenia przedszkola,

Ø  pism, których wysłanie jest konieczne w czasie nieobecności Dyrektora,

Ø  współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami

                        i kontrolującymi,

Ø  omawianie warunków i potrzeb przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i higieny, ustalanie kierunków postępowania w dziedzinie zapobiegania wypadkom,

Ø  kształtowanie twórczej atmosfery pracy przedszkola.

 

 1. Uprawnienia:

1)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wyznaczonymi nauczycielami zgodnie z

    planem nadzoru pedagogicznego (badanie i ocenianie działalności wychowawczo- 

    dydaktycznej  i opiekuńczej nauczycieli),

        2)organizowanie i prowadzenie dydaktycznej, administracyjnej     i gospodarczej obsługi

     przedszkola, w przypadku nieobecności dyrektora  dłuższej niż 30 dni,

        3) organizowanie zastępstw, decydowanie o rozkładzie godzin podczas nieobecności

    pracownika,

        4) udział we wskazanych przez Dyrektora wszelkich naradach i konferencjach

         organizowanych  przez organ prowadzący  i nadzorujący,

        5)zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności;

 

 1. Odpowiedzialność:

1)   podlega bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola i przed nim odpowiada  za

      prawidłowe   i terminowe wykonanie zadań,

       2)zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej 

          i służbowej, stosowania przepisów BHP, p. poż., obowiązujących regulaminów i

        procedur,

      3)zobowiązany jest do znajomości ścisłego przestrzegania przepisów normujących

          problematykę  objętą zakresem czynności oraz stałego poszerzania wiedzy

         merytorycznej   w tym zakresie.

 

 

 

POMOC NAUCZYCIELA

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Tygodniowy czas pracy od poniedziałku do piątku wynosi 40 godzin.

Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką danej grupy.

Powierzam Pani niżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.

 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI  :

 

1.      Codzienne wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i likwidacją materiałów do

              zajęć (zlecone przez nauczycielkę).

2.      Pomagać nauczycielce w czasie organizacji i przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej 

            z dziećmi.

3.      Uczestniczyć w spacerach i wycieczkach  z dziećmi, w celu zapewnienia  im

              bezpieczeństwa.

4.      Pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu, pomoc przy posiłkach, pomoc przy myciu rąk, zębów

            i korzystania z toalety.

5.      Udział w dekorowaniu sal  na uroczystości  dla dzieci.

6.      Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

7.      Umiejętne rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.

8.      Przyjmowanie dodatkowych obowiązków wynikających z czasowej nieobecności innych

          pracowników.

9.      Ponosi  odpowiedzialność za podopiecznych, w chwilach krótkotrwałych nieobecności

           nauczycielek  np. pobytu w toalecie, w trakcie pomocy przy odprowadzaniu  dzieci do i z sali.

10.  Sprzątanie po „małych przygodach”.

 

ZARZĄDZENIA OGÓLNE:

1.      Stosować się do przepisów BHP, p.poż. i dyscypliny pracy.

2.      Poddawać się okresowym badaniom dotyczącym  stanu zdrowia.

3.      Umacniać zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikać wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii o placówce.

4.      Przestrzegać zasad o zachowaniu i ujawnianiu tajemnicy służbowej i państwowej.

5.      Obowiązuje zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkola i  używania wulgarnych słów.

6.      Podejmować obowiązki zlecone przez Dyrektora, wynikające z potrzeb placówki.

7.      W czasie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

8.      Udzielanie   rodzicom dzieci tylko tych informacji, które są zlecone przez nauczyciela (jest to zadanie nauczycielek).

9.      Dbałość o estetyczny wygląd własny.

10.  Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

11.  Przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki, Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów, Procedur  i ich znajomość.

                                      WOŹNA / STARSZA WOŹNA

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Tygodniowy czas pracy od poniedziałku do piątku wynosi 40 godzin.

Starsza woźna  współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy.

Powierzam Pani  niżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.

SPRZĄTANIE:

Do codziennych obowiązków należy  utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania, w tym:

1.      Zamiatanie, odkurzanie sali, wynoszenie śmieci z koszy, ścieranie kurzu (na mokro)ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne.

2.      Mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków

dezynfekujących.

3.      Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych.

4.      Zmywanie, pastowanie, froterowanie parkietu.

5.      Zmiana ręczników ( pranie i prasowanie)

6.      Generalne porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury.

7.      Pranie firanek, mycie podłóg, lamp oświetleniowych .

8.      Mycie zabawek, sprzętów, mebli.

9.      Trzepanie i pranie dywanów.

ORGANIZACJA POSIŁKÓW I WYPOCZYNKU DLA DZIECI

1.      Przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem

(przykrywanie ściereczką).

2.      Rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom, wg ilości podanej do kuchni.

3.      Estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców).

4.      Przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków.

5.      Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu).

6.      Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.

7.      Roznoszenie leżaków.

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI:

 

1.      Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed  leżakowaniem, ćwiczeniami gimnastycznymi  i wyjściem na spacer lub do ogrodu.

2.      Opieka w czasie spacerów i wycieczek.

3.      Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.

4.      Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć.

5.      Udział w dekorowaniu sali.

6.      Sprzątanie po „małych przygodach”.

7.      Pomoc przy dzieciach, w sytuacjach tego wymagających.

8.      Ponoszenie odpowiedzialności za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek,  np. pobytu w toalecie, w trakcie pomocy przy odprowadzaniu  dzieci do i z sali, w trakcie odbierania i odprowadzania dzieci dojeżdżających i itp.;

 

PRZESTRZEGANIE:

1.      Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi.

2.      Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętów.

GOSPODARKA MATERIAŁOWA:

1.      Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy.

2.      Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym.

3.      Zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy, przedmiotów, znajdujących się w przedszkolu.

4.      Dbałość o powierzony sprzęt, rośliny.

5.      Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną, oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się  w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

SPRAWY OGÓLNE:

1.      Nie udzielanie   rodzicom informacji na temat ich dzieci – jest to zadaniem

nauczycielek.

2.      Dbałość o estetyczny wygląd.

3.      Wykonywanie badań profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w pomieszczeniu.

5.      Umacnianie zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikanie wszystkiego, co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii o placówce.

6.      Obowiązuje zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkola i  używania wulgarnych słów.

7.      Zakaz ujawniania tajemnicy służbowej i państwowej.

8.      W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

9.      Zakaz stosowani kar cielesnych wobec dzieci.

10.  Przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki, Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów, Procedur  i ich znajomość.

KONSERWATOR / STARSZY KONSERWATOR:

Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Tygodniowy czas pracy, od poniedziałku do piątku wynosi 40 godzin.

Powierzam Panu poniżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie.

1.                  Nadzór nad całym obiektem.

1)        Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki.

2)        Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek, urządzeń.

3)        Zgłaszanie Dyrektorowi poważnych usterek.

4)        Podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń.

5)        Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

6)        Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.

7)        Alarmowanie odpowiednich służb ( pogotowie, policja ) oraz Dyrektora placówki w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia.

2.                  Utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie.

1)        Zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia

                   ( dojścia do placówki ).

2)        Obcinanie żywopłotu, koszenie trawników.

3)        W porze letniej skrapianie terenu zabaw dla dzieci i zabezpieczanie piaskownic plandekami ochronnymi do tego przeznaczonymi.

4)        Podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie.

5)        Utrzymanie  w czystości tarasów, śmietnika, schowka.

3.                  Prace organizacyjno-porządkowe:

1)        Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.

2)        Przewożenie termosów z posiłkami z budynku A do budynku B.

3)        Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi.

4)        Zakaz wprowadzania na teren placówki osób postronnych.

4.                  Zarządzenia ogólne.

1.         Przestrzeganie przepisów BHP, p. poż, i dyscypliny pracy.

2.         Dbałość o terminowe uaktualnienie badań lekarskich.

3.         Umacnianie zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikanie wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii o placówce.

4.         Obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków na terenie przedszkola i  używania wulgarnych słów.

5.         Zakaz ujawniania tajemnicy służbowej i państwowej.

6.         Przyjmowanie dodatkowych obowiązków zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb przedszkola.

7.         Dbałość o swój wygląd.

8.         Przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki, Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów, Procedur  i ich znajomość.

9.         W czasie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

 

SEKRETARZ PRZEDSZKOLA

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Tygodniowy czas pracy, od poniedziałku do piątku wynosi 40 godzin.

Sekretarka jest odpowiedzialna, przed Dyrektorem placówki i jego zastępcą za sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Obowiązuje zakaz ujawniania tajemnicy służbowej i państwowej.

Powierzam Pani poniżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe

wykonywanie.

 

1.                  SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI:

1)   Prowadzenie kancelarii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Instrukcją kancelaryjną wraz  z rzeczowym wykazem akt:

 

Ø  przygotowywanie zgodnie z poleceniami Dyrektora  aktualnych wykazów płac,

Ø  odpowiedzialna za uzupełnienie  brakujących dokumentów w teczkach akt osobowych.

Ø  prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji pozaksięgowej,

Ø  wpisywanie do ksiąg inwentarzowych zakupionych sprzętów (wspólne ocechowanie sprzętów, razem z wyznaczoną przez Dyrektora osobą),

Ø  prowadzenie inwentaryzacji z wykorzystaniem oprogramowania „Majątek”,

Ø   prowadzenie kartotek – na odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej oraz materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,

Ø zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi   

         przepisami.

Ø  przygotowywanie list obecności, rejestrów zwolnień pracowników,

Ø  prowadzenie sprawozdawczości SIO i innych, w Portalach Sprawozdawczych, przygotowywanie sprawozdań w wersji papierowej według konieczności,

Ø  rejestracja faktur przy pomocy programu ,, Rozrachunki'',

Ø  kserowanie materiałów zleconych przez nauczycielki, służących do pracy z dziećmi,

Ø  prowadzenie dokumentacji ZFŚS przedszkola,

Ø  przygotowywanie  materiałów bieżących do  strony internetowej przedszkola, po uzgodnieniu z Dyrektorem, zamieszczanie bieżących ogłoszeń, informacji (z uwzględnieniem zgody rodziców),

Ø  zarządzanie mieniem wg stanu inwentarza,

Ø  przygotowywanie bieżących dokumentów zleconych przez  Dyrektora.

2.                  ZARZĄDZENIA OGÓLNE:

1)   Stosować się do przepisów BHP, p. poż, i dyscypliny pracy.

2)   Poddawać okresowym badaniom o stanie zdrowia.

3)   Umacniać zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikać wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii  o

                placówce.

4)   Przestrzeganie na terenie przedszkola zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania   narkotyków i używania wulgarnych słów oraz  zakazu  przychodzenia do pracy i przebywania w miejscu pracy po spożyciu alkoholu lub użyciu

                narkotyków.

5)   Dbanie  o  dobro  pracodawcy,  chronienie  jego  mienia  oraz  zachowanie w

           tajemnicy  informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić  pracodawcę  na  szkodę.

6)   Przestrzeganie  tajemnicy  skarbowej, danych  osobowych  i  informacji 

                niejawnych.

7)   Czuwanie  przy  wykonywaniu  swoich  obowiązków,  aby  żaden klient

                 przedszkola  nie  poniósł  szkody  wskutek  nieznajomości  prawa  i  udzielanie

                niezbędnych  informacji.

8)   Pozytywnie podchodzić do klientów przedszkola, zaspokajać ich potrzeby                                    przez zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy, służenie pomocą, okazywanie szacunku, tworzenie przyjaznej atmosfery.

9)   Zachowywanie  uprzejmości  i  życzliwości  w  kontaktach  z  rodzicami,  zwierzchnikami,  podwładnymi  i  współpracownikami.

10)    Zachowywanie  się  z  godnością  w  miejscu  pracy  i  poza  nim.

11)    Zakaz ujawniania tajemnicy służbowej i państwowej.

12)    Podejmować obowiązki zlecone przez Dyrektora wynikające z potrzeb  

    placówki.

13)    W czasie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

14)    Współpraca z Urzędem Miejskim, Samorządowym Centrum Usług Wspólnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie i innymi instytucjami, których działania dotyczą a wynikają z przydzielonych zadań.

15)    Przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki, Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów,

               Procedur  i ich znajomość.

16)    Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku.

17)    W zakresie nieprawidłowego  wykonywania czynności, sekretarka  ponosi

odpowiedzialność materialną  i dyscyplinarną.

 

OŚWIADCZENIE

     W związku z pełnieniem funkcji sekretarki w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną i finansową za wszystkie czynności związane z moim zakresem obowiązków.

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia operacji (naliczania nadgodzin, przygotowywanie dokumentacji do dokonywania zakupów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, prowadzenia sprawozdawczości ), i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie.         

 

SZEF KUCHNI

 

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Tygodniowy czas pracy, od poniedziałku do piątku wynosi 40 godzin.

Kucharz ściśle współpracuje z intendentem.

Kucharz jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

Powierzam Pani poniżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie.

 

1.      Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków.

2.      Pobieranie produktów spożywczych z magazynu, w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem.

3.      Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.

4.      Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i p. poż.

5.      Natychmiastowe zgłaszanie Dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.

6.      Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)  i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.

7.      Uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni.

8.      Odpowiedzialność za:

         1)ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków,

         2)racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów

             spożywczych  pobranych z magazynu.

         3) właściwe porcjowanie posiłków, zgodnie z normami żywienia.

         4) oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.

         5) zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków i ich zaplanowaną wartość.

         6)przygotowanie i  przechowywanie próbek pokarmowych, zgodnie z zaleceniami

          Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żninie.

         7)wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz

            odzieży ochronnej.

          8).Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z organizacją pracy w

przedszkolu.

9.      Dbałość o terminowe badania lekarskie.

10.  Umacnianie  zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikanie wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii

              o placówce.

11.  Przestrzeganie na terenie przedszkola zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu,                                    używania   narkotyków i używania wulgarnych słów oraz  zakazu  przychodzenia do pracy i przebywania w miejscu pracy po spożyciu alkoholu lub użyciu narkotyków.

12.  Zakaz ujawniania tajemnicy służbowej i państwowej.

13.  W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

14.  Przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki, Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów, Procedur i ich znajomość.

         Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe

         wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

W zakresie nieprawidłowego  wykonywania czynności Kucharz  ponosi odpowiedzialność materialną  i dyscyplinarną.

 

 

 

 

 POMOC KUCHARKI

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i kucharce.

Tygodniowy czas pracy, od poniedziałku do piątku wynosi 40 godzin.

Powierzam Pani  poniżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie.

1.      Obróbka wstępna warzyw, owoców  oraz wszelkich surowców do produkcji

posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie, krojenie, ubijanie mięsa).

2.      Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców, z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.

3.      Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne

               gospodarowanie artykułami spożywczymi.

4.      Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

5.      Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad

               higieniczno-sanitarnych, BHP i p.poż oraz dyscypliny pracy.

6.      Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.

7.      Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym i klatki schodowej, pranie fartuchów i ścierek.

8.      Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.

9.      Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące  wyposażenie kuchni.

10.  Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.

11.  Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z organizacją pracy w

               przedszkolu.

12.  Dbałość o terminowe badania lekarskie.

13.  Umacnianie  zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikanie wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii o

               placówce.

14.  Obowiązuje zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkola i używanie wulgarnych słów.

15.  Zakaz ujawniania tajemnicy służbowej i państwowej.

16.  W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

17.  Przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki, Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów, Procedur  i ich znajomość.

Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

 

 

INTENDENT

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Tygodniowy czas pracy od poniedziałku do piątku wynosi 40 godzin.

Intendent współpracuje z Urzędem Miejskim, Samorządowym Centrum Usług Wspólnych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie i innymi instytucjami, których działania dotyczą a wynikają z przydzielonych zadań.

Powierzam Pani poniżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie.

Postanowienia  ogólne

1.         Intendent jest odpowiedzialny przed Dyrektorem placówki i jego zastępcą za sumienne i rzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków.

2.         Bezpośrednim przełożonym intendenta jest Dyrektor przedszkola.

3.         Intendent:

1)współpracuje z Dyrektorem i jego zastępcą, pracownikami pedagogicznymi i pracownikami obsługi,

2)zachowuje  się taktownie wobec  interesantów, unika w swej pracy wszystkiego, co mogłoby wpłynąć na złą opinię o placówce.

4.         Intendenta powinna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego oraz właściwa kultura życia codziennego.

II.                Obowiązki ogólne

1.      Intendent jest  obowiązany  wykonywać  obowiązki dokładnie, skrupulatnie i solidnie                       oraz  stosować  się  do  poleceń  przełożonych,  które  dotyczą  pracy,  jeżeli  nie                                      one  sprzeczne  z  przepisami  prawa   lub  umową  o  pracę.

2.      Do  podstawowych  obowiązków  pracowniczych intendenta należy:

1)      sprawność poprzez dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie

            powierzonych   zadań , umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów  pracy,

2)      przestrzeganie  obowiązujących  w  przedszkolu regulaminów, instrukcji, procedur                                 i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora przedszkola, w tym ustalonego w  Regulaminie Pracy,  porządku  oraz  czasu  pracy,

3)      umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – znajomość przepisów

           niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy.

         Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów i ich zastosowania,

4)      posługiwanie się w codziennej pracy sprzętem komputerowym z wykorzystaniem programów: Microsoft Word, Microsoft Excel,

5)      prowadzenie dziennika żywieniowego, wywieszanie jadłospisów,

6)      wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy,

7)      przestrzeganie  przepisów  oraz  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  także  przepisów  przeciwpożarowych,

8)      przestrzeganie na terenie przedszkola zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu,                                    używania   narkotyków i wulgarnych słów oraz  zakazu  przychodzenia do pracy i przebywania w miejscu pracy po spożyciu alkoholu lub użyciu narkotyków,

9)      przestrzeganie zasad  współżycia  społecznego,

10)  dbanie  o  dobro  pracodawcy,  chronienie  jego  mienia  oraz  zachowanie w

             tajemnicy  informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić  pracodawcę  na 

             szkodę,

11)  przestrzeganie  tajemnicy  skarbowej, danych  osobowych  i  informacji 

              niejawnych,

12)  czuwanie  przy  wykonywaniu  swoich  obowiązków,  aby  żaden klient przedszkola   nie  poniósł  szkody  wskutek  nieznajomości  prawa  i  udzielanie  niezbędnych

             informacji,

13)  pozytywne podejście do klientów przedszkola, zaspokajanie ich potrzeb                             przez zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy, służenie pomocą, okazywanie szacunku, tworzenie przyjaznej atmosfery,

14)  zachowywanie  uprzejmości  i  życzliwości  w  kontaktach  z  rodzicami,  zwierzchnikami,  podwładnymi  i  współpracownikami,

15)  zachowywanie  się  z  godnością  w  miejscu  pracy  i  poza  nim,

16)  dbałość o terminowe badania lekarskie,

17)  dbałość o swój wygląd

18)  przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki, Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów, Procedur i ich znajomość.

III.             Obowiązki szczegółowe 

    Kierowanie żywieniem w placówce:

1.                  W zakresie kierowania żywieniem odpowiada za:

1)      sprawowanie fachowego nadzoru nad sporządzaniem posiłków i ich prawidłowym wydawaniem, dbanie o ich kaloryczność, zgodną  z normami żywienia zbiorowego dzieci, w związku z tym nadzorowanie pracy bloku żywieniowego i woźnych w zakresie prawidłowego porcjowania potraw wydawanych dzieciom,

2)            dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych,

3)            dopilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej,

4)            sporządzanie jadłospisów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)      prowadzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności  żywności i żywienia, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego i

           obowiązującymi przepisami,

6)      sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych, we wszystkich etapach produkcji  i obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci   i pracowników,

8)        traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, wydawanie poleceń

              mających  na celu poprawę wykonywanych obowiązków.

2.        W zakresie nieprawidłowego kierowania żywieniem ponosi odpowiedzialność

           materialną i dyscyplinarną.

Związane z obiegiem pieniędzy:

1.        Naliczanie i wydawanie informacji o odpłatności rodzicom i personelowi.

2.        Sprawdzenie zgodności zakupu z rachunkiem i przekazanie do wpisania w księgi

       inwentarzowe i rejestr rachunków przez sekretarza przedszkola.

3.        Rejestracja faktur przy pomocy programu ,,Rozrachunki''.

4.        Egzekwowanie od rodziców wpłat za przedszkole w określonej i zatwierdzonej

       wysokości.

       Dotyczące gospodarki materiałowo – magazynowej:

1.        Prowadzenie kartotek magazynowych.

2.        Uzgadnianie sald z księgowością Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.

3.         Przygotowywanie comiesięcznego zestawienia odpłatności za świadczenia w

 przedszkolu i rozliczenia stołówki i przekazywanie do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.

4.        Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola.

5.        Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem.

6.         Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku.

 

Związane z działalnością  organizacyjno-gospodarczą.

1.        Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęty, środki czystości itp.: zapewniające właściwy tryb pracy placówki, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Przygotowywanie specyfikacji do zamówień publicznych,  dokonywanych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych na rzecz przedszkola.

2.        Wydawanie środków czystości i sprzętu gospodarczego pracownikom kuchni i pracownikom obsługowym.

3.        Czuwanie nad oszczędnym gospodarowaniem środkami czystości i sprzętem do sprzątania, w sposób zapewniający czystość i porządek w całej placówce.

4.        W okresie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

5.        Wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb przedszkola                                i związanych  z organizacją pracy przedszkola,  zleconych  przez dyrektora przedszkola    lub jego zastępcę.

6.        W zakresie nieprawidłowego  wykonywania czynności intendentka  ponosi odpowiedzialność materialną  i dyscyplinarną.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

     W związku z powierzeniem mi funkcji intendenta w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy  w Żninie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną i finansową za wszystkie czynności związane z zakresem moich obowiązków.

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia operacji (naliczanie, rozliczanie płatności i dokonywania zakupów, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i ich rozliczania ) i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie.                                                                    

NAUCZYCIEL

                                                                                                                                

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Powierzam Pani niżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.

 

                     OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 6 KARTY NAUCZYCIELA:

 

1.      Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

ZGODNIE Z  ART. 42 UST. 2 KARTY NAUCZYCIELA NAUCZYCIEL OBOWIĄZANY JEST REALIZOWAĆ:

 

1.      W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

a)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,  w wymiarze określonym w ust. 3  lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,

b)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

c)    zajęcia i czynności związane z przygotowywaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nauczyciel zobowiązany jest znać i stosować postanowienia Karty Nauczyciela i realizować zadania wynikające ze Statutu, Kodeksu Etyki,  Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów i Procedur  obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Żninie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

 

1.      Nauczyciela obowiązuje sumienne przygotowanie się do zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi. Czynności związane z tym przygotowywaniem należy wykonać w okresie poprzedzającym dane zajęcia i poza godzinami bezpośredniej pracy z dziećmi.

W ramach swych uprawnień Dyrektor przedszkola ma prawo zlecić każdemu nauczycielowi wykonywanie czynności nieokreślonych w szczegółowym przydziale czynności a wynikające z organizacji pracy przedszkola.

2.      Nauczyciel prowadząc pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

3.       Do zakresu zadań nauczyciela  należy:

a)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu                  w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

b)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie                               z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

c)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

d)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości                   i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;

e)    ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby                         i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

f)    dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;

g)   wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

h)   stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

i)     włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania               i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

j) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;

k)   planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

l) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska                   o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;

m)  udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami Rady Pedagogicznej;

n)   udział w pracach zespołów zadaniowych, zgodnie z powołaniem Dyrektora;

o)   współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,                               z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających                                w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

p)   prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                        i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

q)   zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;

r)realizacja uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej, wniosków i zaleceń Dyrektora oraz osób kontrolujących;

s)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających            z bieżącej działalności placówki.

4.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka, na miarę jego możliwości                     i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie Dyrektor i nauczyciele.

5.        Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie    

       planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków 

       odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci.

6.        Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami

zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci.

7.        Nauczyciel ma prawo:

a)    wyboru lub opracowania programu;

b)   doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb                        i możliwości dzieci;

c)    korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych  w odrębnych przepisach;

d)   rozwoju i awansu zawodowego;

e)    korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony

               Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji  

              naukowo-oświatowych.

8.        Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

9.      Nauczyciel, współdziałając z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci ma obowiązek:

a)    wywieszania jeden raz na miesiąc informacji dla rodziców na temat zamierzeń

             pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b)   przygotowywania do zamieszczenia na stronie internetowej oddziału materiałów  dla rodziców i dzieci,

c)    organizowania spotkań z rodzicami, zebrań grupowych, zajęć otwartych w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, nie rzadziej niż trzy razy w roku,

d)   bieżącego informowania rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach

               wychowawczych dzieci,

e)    wywieszania prac plastycznych dzieci na wystawie dla rodziców, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

f)    wywieszania tekstów wierszy i piosenek,

g)   współdziałania z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i

              codziennej działalności placówki,

h)   organizowania dni otwartych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

10.  Stosować się do przepisów BHP, p. poż i dyscypliny pracy.

11.  Poddawać się okresowym badaniom o stanie zdrowia.

12.  Umacniać zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikać wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii o placówce.

13.  Przestrzegać zasad o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej.

14.  Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

15.  Obowiązuje zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkoli i używanie wulgarnych słów.

16.  W okresie wakacji praca według  harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola.

 

NAUCZYCIEL-LOGOPEDA

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Powierzam Pani niżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 6 KARTY NAUCZYCIELA:

1.      Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

ZGODNIE Z  ART. 42 UST. 2 KARTY NAUCZYCIELA NAUCZYCIEL OBOWIĄZANY JEST REALIZOWAĆ:

1.    W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

a)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,  w wymiarze określonym w ust. 3  lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,

b)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

c)    zajęcia i czynności związane z przygotowywaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nauczyciel zobowiązany jest znać i stosować postanowienia Karty Nauczyciela i realizować zadania wynikające ze Statutu, Kodeksu Etyki,  Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów i Procedur  obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Żninie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

 

1.    Nauczyciela obowiązuje sumienne przygotowanie się do zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi. Czynności związane z tym przygotowywaniem należy wykonać w okresie poprzedzającym dane zajęcia i poza godzinami bezpośredniej pracy z dziećmi.

W ramach swych uprawnień Dyrektor przedszkola ma prawo zlecić każdemu nauczycielowi wykonywanie czynności nieokreślonych w szczegółowym przydziale czynności a wynikające z organizacji pracy przedszkola.

2.    Nauczyciel prowadząc pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

3.    Do zakresu zadań nauczyciela  należy:

a)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

b)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

c)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

d)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;

e)    ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

f)    dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;

g)   wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

h)   stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

i)     włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

j)     współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;

k)   planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych, przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

l)     dbałość o warsztat pracy, przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;

m)  udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami Rady Pedagogicznej;

n)   udział w pracach zespołów zadaniowych, zgodnie z powołaniem  przez Dyrektora;

o)   współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

p)   prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

q)   zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;

r)     realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;

s)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających            z bieżącej działalności placówki.

4.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka, na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie Dyrektor i nauczyciele.

5.    Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie      

   planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania  

     wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci.

6.    Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami

  zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci.

7.    Nauczyciel ma prawo:

a)    wyboru lub opracowania programu;

b)   doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;

c)    korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych  w odrębnych przepisach;

d)   rozwoju i awansu zawodowego;

e)    korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji   naukowo-oświatowych.

8.    Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz

  własnego rozwoju zawodowego.

9.    Nauczyciel, współdziałając z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci ma obowiązek:

a)    wywieszania jeden raz w  miesiącu informacji dla rodziców, na temat zamierzeń pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b)   przygotowywania do zamieszczenia na stronie internetowej oddziału materiałów dla rodziców i dzieci,

c)    organizowania spotkań z rodzicami, zebrań grupowych, zajęć otwartych, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, nie rzadziej niż trzy razy w roku,

d)   bieżącego informowania rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach wychowawczych dzieci,

e)    wywieszania prac plastycznych dzieci na wystawie dla rodziców, nie rzadziej niż raz tygodniu,

f)    wywieszania tekstów wierszy i piosenek,

g)   współdziałania z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i codziennej działalności placówki,

h)   organizowania dni otwartych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

10.  Stosować się do przepisów BHP, p. poż i dyscypliny pracy.

11.  Poddawać się okresowym badaniom o stanie zdrowia.

12.  Umacniać zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikać wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii o placówce.

13.  Przestrzegać zasad o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej.

14.  Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

15.  Obowiązuje zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkoli i używanie wulgarnych słów.

16.  W okresie wakacji praca według  harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola.

LOGOPEDA

1.        Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego uczniów.

2.        Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

3.        Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, we współpracy z rodzicami uczniów.

4.        Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

·      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

·      udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 NAUCZYCIEL  I  PEDAGOG   SPECJALNY- TERAPEUTA

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Powierzam Pani niżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 6 KARTY NAUCZYCIELA:

1.        Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

ZGODNIE Z  ART. 42 UST. 2 KARTY NAUCZYCIELA NAUCZYCIEL OBOWIĄZANY JEST REALIZOWAĆ:

1. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

a)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,  w wymiarze określonym w ust. 3  lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,

b)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

c)    zajęcia i czynności związane z przygotowywaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nauczyciel zobowiązany jest znać i stosować postanowienia Karty Nauczyciela i realizować zadania wynikające ze Statutu, Kodeksu Etyki,  Uchwał, Zarządzeń, Regulaminów i Procedur  obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Żninie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

1. Nauczyciela obowiązuje sumienne przygotowanie się do zajęć dydaktyczno- 

         wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi. Czynności związane z tym 

         przygotowywaniem należy wykonać w okresie poprzedzającym dane zajęcia i poza

         godzinami bezpośredniej pracy z dziećmi.

         W ramach swych uprawnień Dyrektor przedszkola ma prawo zlecić każdemu 

         nauczycielowi wykonywanie czynności nieokreślonych w szczegółowym przydziale

         czynności a wynikające z organizacji pracy przedszkola.

2.    Nauczyciel prowadząc pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

3.    Do zakresu zadań nauczyciela  należy:

a)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

b)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z

           dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

c)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

d)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;

e)    ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i

 możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

f)    dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;

g)   wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

h)   stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

i)     włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

j)     współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej

            dziecka;

k)   planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach

           doskonalenia zawodowego;

l)     dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;

m)  udział w pracach Rady Pedagogicznej, zgodnie z regulaminem i kompetencjami Rady Pedagogicznej;

n)   udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem  przez Dyrektora;

o)   współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

p)   prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

q)   zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;

r)     realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;

s)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających            z bieżącej działalności placówki.

4.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka, na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie Dyrektor i

         nauczyciele.

5.    Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie    

     planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania  

     wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci.

6.    Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami

  zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci.

7.    Nauczyciel ma prawo:

a)    wyboru lub opracowania programu;

b)   doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;

c)    korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych 

           w odrębnych przepisach;

d)   rozwoju i awansu zawodowego;

e)    korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony

            Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji 

           naukowo-oświatowych.

8.    Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz

  własnego rozwoju zawodowego.

9.    Nauczyciel, współdziałając z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci ma obowiązek:

a)    wywieszania jeden raz w miesiącu informacji dla rodziców na temat zamierzeń pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b)   przygotowywania do zamieszczenia na stronie internetowej oddziału materiałów dla rodziców i dzieci,

c)    organizowania spotkań z rodzicami, zebrań grupowych, zajęć otwartych w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, nie rzadziej niż trzy razy w roku,

d)   bieżącego informowania rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach wychowawczych dzieci,

e)    wywieszania prac plastycznych dzieci na wystawie dla rodziców, nie rzadziej niż raz tygodniu,

f)    wywieszania tekstów wierszy i piosenek,

g)   współdziałania z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i

codziennej działalności placówki,

h)   organizowania dni otwartych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

10.    Stosować się do przepisów BHP, p. poż i dyscypliny pracy.

11.    Poddawać się okresowym badaniom o stanie zdrowia.

12.    Umacniać zasady dobrej współpracy z gronem współpracowników przedszkola, unikać wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy i opinii o placówce.

13.    Przestrzegać zasad o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej.

14.    Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

15.    Obowiązuje zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkoli i używanie wulgarnych słów.

16.    W okresie wakacji praca według  harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola.

 

PEDAGOG  SPECJALNY

1.        Prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych.

2.        Realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

3.        Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi.

4.        W miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.

5.        Udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów.

6.        Pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

§12

Powierzanie opieki nad oddziałami

1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub kilku nauczycieli w zależności od czasu pracy.

 

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem  przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

                                              

                                                    13

Szczegółowe zadania nauczycieli

1.Zadania nauczycieli związane ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

1.1.poznaje warunki życia dzieci i ich stan zdrowia,

1.2.zaznajamia rodziców z założeniami programu wychowawczo-dydaktycznego w danym oddziale (np. na spotkaniu grupowym 2 razy w roku),

1.3.informuje rodziców w formie pisemnej, na gazetce o miesięcznych zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych (raz w miesiącu ),

1.4.udziela informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, konsultacje indywidualne w czasie wolnym od pracy z grupą,

1.5.organizuje spotkania z rodzicami, połączone z tzw. pedagogizacją rodziców, (dwa razy w roku lub w miarę potrzeb),

1.6.organizuje zajęcia otwarte w celu prezentacji umiejętności dzieci oraz w celu wymiany spostrzeżeń i dyskusji na tematy wychowawczo-  dydaktyczne ( raz w roku)

1.7.eksponuje prace plastyczne dzieci i inne wytwory dziecięce,

1.8.współdziała z rodzicami przy organizowaniu uroczystości, imprez   i wycieczek przedszkolnych (spotkania z dwójką grupową, spotkania  organizacyjne),

1.9.organizuje porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców.

 

2. Zadania nauczycieli związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

2.1. przedstawia program wychowania przedszkolnego opracowany przez innego                             autora (autorów), a także opracowany samodzielnie lub we współpracy z  innymi nauczyciela,

2.2.opracowuje miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej,

2.3.prowadzi zajęcia z grupą,

2.4.urozmaica działalność wychowawczo-dydaktyczną poprzez organizowanie wycieczek, imprez, uroczystości i spotkań,

2.5.dokonuje ewaluacji swojej pracy;

 

3.Zadania nauczycieli związane z prowadzeniem obserwacji i diagnozy przedszkolnej, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:

3.1.prowadzenie wnikliwej i rzetelnej obserwacji w celu poznania i określenia potrzeb rozwojowych dzieci i ustalenia kierunków pracy z dzieckiem,

3.2.dokumentowanie obserwacji i diagnozy przedszkolnej na podstawie narzędzi badawczych, ustalonych, opracowanych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną z początkiem roku,

3.3.sporządzanie wniosków z prowadzonych badań i przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

3.4.informowanie rodziców o wynikach obserwacji i diagnozy przedszkolnej,

3.5.wspieranie dzieci uzdolnionych, zgodnie z procedurą wspierania rozwoju dziecka zdolnego i wspieranie dzieci wymagających pomocy zgodnie z procedurą wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego, czy też procedurą postępowania wobec dziecka mającego trudności edukacyjne/trudności wychowawcze.

 

4.Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:

4.1.nawiązywanie kontaktu z pracownikami poradni: pedagogiem, psychologiem, logopedą i z instytucjami pomagającymi rodzinie i dziecku (wymiana opinii, sondaż diagnostyczny),

4.2.organizowanie spotkania ze specjalistami dla dzieci i rodziców,

4.3.podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,

4.4. wydawanie opinii dzieci do specjalistów, w porozumieniu i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 

5.Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):

5.1.w sprawach wychowania i nauczania dzieci organizowane są spotkania ogólnoprzedszkolne, spotkania grupowe, indywidualne konsultacje, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami,

5.2.spotkania ogólne rodziców organizowane są we wrześniu   i w styczeń /luty,

5.3.spotkania grupowe według potrzeb,

5.4.konsultacje indywidualne organizowane są w wyznaczonym dniu tygodnia jako dyżur 

      pedagogiczny, po  wcześniejszym  telefonicznym  zgłoszeniu,

5.5.zajęcia otwarte,

5.6.spotkania ze specjalistami organizowane są według potrzeb.

 

                           

                                   Rozdział VII

§14

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

1.1. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieci  3,4,5 letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

1.2.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa powyżej są zobowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.

1.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

1.4.  Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać  do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej, niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

1.5. Kontrola realizacji obowiązku przedszkolnego odbywa się zgodnie z procedurą   kontroli realizacji obowiązku przedszkolnego.

1.6.  Zasady rekrutacji przyjęcia dzieci do przedszkola określa opracowany „Regulamin Rekrutacji  dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2”  zgodnie  z   Uchwałą Rady Miejskiej  w Żninie na dany rok szkolny.

2.Rodzice, którzy w trakcie roku szkolnego rezygnują z usług przedszkola, zobowiązani są w formie pisemnej złożyć rezygnację z korzystania ze świadczeń przedszkola. Wniesione opłaty za dany miesiąc, w którym następuje  rezygnacja  nie podlegają zwrotowi.

3.Przedszkole ma możliwość wprowadzenia  ograniczenia  w korzystaniu ze świadczeń przedszkola w określonych sytuacjach:

3.1.nie uiszczania opłaty za usługi przedszkola za okres 1 miesiąca,

3.2.nie uiszczania należności z tytułu kary, i innych przyczyn określonych w statucie przedszkola;

4.Dzieci niepełnosprawne  są przyjmowane  do przedszkola zgodnie z regulaminem rekrutacji.

4.1.uchylono

4.2.uchylono

4.3.uchylono

5.Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie.             

                                         

                                                 Rozdział  VIII

§15

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

1.Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji o Prawach Dziecka i kierują się dobrem dziecka.

 

2.Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i specjalnych form pracy.

 

3.Dziecko ma prawo, aby treści, metody i formy organizacyjne dostosowane były do jego możliwości psychofizycznych.

 

4.Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli, do swobody wyznania.

 

5.Dzieci podporządkowują się regulaminom i wewnętrznym zasadom obowiązującym w grupie.

 

6.Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki i jasno określa się reguły ich postępowania w przedszkolu.

 

6.1  Dziecko ma prawo:

- prosić o to, czego chce, ale nie wymagać tego w sposób społecznie nieakceptowany,

- mieć i wyrażać swoje zdanie i opinię,

- do wyrażania swoich myśli, do swobody wyznania,

- podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

- popełniać błędy,

- do tego, aby treści, metody i formy organizacyjne były dostosowane do jego

  możliwości psychofizycznych.

6.2.Dziecko ma obowiązek:

- postępować zgodnie z ogólnymi normami społecznie akceptowanymi,

 -używać form grzecznościowych wobec innych dzieci i osób dorosłych,

- starać się utrzymywać porządek wokół siebie – sala przedszkolna, miejsce zabawy dzieci,

- przestrzegać zasady zgodnego współżycia społecznego i współdziałania  w  realizowanych 

  czynnościach.

7.Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą

  i poszanowanie jego godności osobistej:

7.1.w przypadku zauważenia przez nauczyciela śladów przemocy, molestowania, nauczyciel powiadamia Dyrektora, ten z kolei przeprowadza rozmowę z rodzicami,

7.2.w skrajnych przypadkach Dyrektor powiadamia PCPR, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

7.3.Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.

7.4.Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne wszystkim dzieciom.

7.5.W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych, ośmieszających dziecko i naruszających poczucie godności.

8. Kodeks zachowań przedszkolaka:

-pomagać innym,

-używać form grzecznościowych,

-bawić się zgodnie,

-szanować własność innych dzieci i dorosłych oraz szanować ich pracę,

-słuchać poleceń dorosłych,

-dbać o książki i zabawki,

-dbać o czystość i porządek w sali;

 9. Obowiązki Rodzica:

  - przestrzeganie niniejszego Statutu,

  - respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

  - terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

  - informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

  - przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i 

    odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby dorosłe

    upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów,

  - odbieranie dziecka w stanie niewskazującym na spożycie alkoholu,

  - niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

10.Przypadki, w których Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków

 10.1. Przyczyny i tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy  wychowanków

      określa procedura skreślenia z listy wychowanków.

 

Rozdział IX

§16

Dokumentacja przedszkola

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1.1.dokumentacja powstająca i napływająca do przedszkola jest przechowywana, zabezpieczona i ewidencjonowana,

1.2.dokumentacja jest przechowywana w przedszkolu przez okres ustalony w rozporządzeniu zgodnie z kwalifikacją,

1.3.klasyfikacja i klasyfikowanie dokumentacji odbywa się ze względu na jej okres przechowywania, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

1.4.do korzystania z zasobu dokumentów przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Dyrektora,

1.5.dokumentacja zbędna jest brakowana,

1.6.w przypadku likwidacji przedszkola, majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący, a dokumentację pedagogiczną organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

2.Podstawową dokumentację działalności pedagogicznej przedszkola stanowią:

- roczny plan pracy placówki,

- plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

- miesięczne plany pracy,

- plany pracy kółek zainteresowań, 

- księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,

- dzienniki zajęć,

- dokumentacja obserwacji pedagogicznej.

 

3.Podstawową dokumentację działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola stanowią:

- orzeczenie organizacyjne,

- zatwierdzone projekty organizacji przedszkola na dany rok szkolny,

- akta osobowe pracowników przedszkola,

- segregatory z korespondencją,

- sprawozdania,

- karty zgłoszeń dzieci,

- umowy cywilno-prawne,

- dokumentacja związana z odpłatnością,

- raporty żywieniowe,

- kartoteki magazynowe,

- księga inwentarzowa i protokoły zużycia,

- protokoły kontroli wewnętrznej,

- książeczki inspekcji sanitarnej,

- zeszyt skarg i wniosków,

- książka kontroli zewnętrznej i sprawozdania powizytacyjne,

- inne określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną.

 4. Podstawową dokumentację bezpieczeństwa placówki stanowią:

-  Procedury przeciwpożarowe.

-  Procedura łączenia grup wiekowych.

-  Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu   w przedszkolu.

5. W przedszkolu obowiązują następujące procedury:

 -  Procedura dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego.

 -  Procedura kontroli realizacji obowiązku przedszkolnego.

 -  Procedura korzystania z sali gimnastycznej.

 -  Procedura obowiązująca w szatni.

 -  Procedura postępowania przy organizacji zajęć terapii pedagogicznej.

 -  Procedura postępowania przy organizacji zajęć logopedycznych.

 -  Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy

    wychowankom.

 -  Procedura postępowania wobec dziecka mającego trudności edukacyjne.

  - Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

  - Procedura przepływu informacji.

  - Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  - Procedura wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli.

  - Procedura wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego.

  - Procedura wspierania rozwoju dziecka zdolnego.

  - Procedura zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

   -Procedura skreślenia z listy wychowanków.

   -Procedura użytkowania miasteczka ruchu drogowego.

   -Procedura organizowania zimowych form wypoczynku.

   -Procedura ewaluacji wewnętrznej.

   -Procedura łączenia grup wiekowych.

   -Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu.

   -Procedura awansu zawodowego.

   -Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

   -Procedura naboru pracowników na stanowiska administracji i obsługi.

   -Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

   -Procedura Nadania Imienia.

   -Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania                    

    danych osobowych.

   -Instrukcja dotycząca zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom

    zatrudnionym do pracy przy monitorach ekranowych.

 

6. W przedszkolu obowiązują następujące regulaminy:

  - Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela.

  - Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego.

  - Regulamin gier i zabaw.

  - Regulamin dotyczący zasad i warunków organizowania spacerów i wycieczek.

  - Regulamin przyznawania nauczycielom nagród dyrektora za ich osiągnięcia

    w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

  - Regulamin Rady Pedagogicznej.

  - Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkola.

  - Regulamin udzielania zamówień publicznych.

  - Regulamin Inwentaryzacji.

  - Regulamin  Naboru Nauczycieli.

  - Regulamin Pracy Przedszkola.

  - Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami.

  - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  - Regulamin pracy Komisji kwalifikacyjnej powołanej dla przeprowadzenia   

    postępowania kwalifikacyjnego nauczyciela stażysty.

-   Regulamin udzielania zamówień publicznych.

-   Regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

§17

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ PRZEDSZKOLA

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa   z budżetu Gminy Żnin.

2.Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.

3.Gospodarowanie tymi źródłami określają odrębne przepisy.

4.Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje Dyrektor placówki, w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Żninie – Samorządowym Centrum Usług Wspólnych.

5.Plan finansowy zatwierdza uchwała Rady Miejskiej.

6.Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonym w planie finansowym i ponosi za nie   odpowiedzialność wobec Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Żninie.

7.Obsługę administracyjno – techniczną przedszkola prowadzi Urząd Miejski    w Żninie – Samorządowe  Centrum Usług Wspólnych.

8.Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Przedszkola, a Urzędem Miejskim w Żninie – Samorządowym Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział X

§18

                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Dokonywanie zmian w statucie:                                                                                        1.1.treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz  ze zmieniającymi się przepisami,                                                                                                                            1.2.zmiany w statucie dokonywane są w formie jego nowelizacji - dokładnie precyzuje się treść zmian w poszczególnych paragrafach, punktach i podpunktach,                           

1.3.do nowelizowania statutu uprawniona jest Rada Pedagogiczna,                                        1.4.Dyrektor opracowuje jednolity tekst statutu, z uwzględnieniem zmian,                     1.5.Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w statucie.

2. Tryb zatwierdzania statutu:

2.1. treść statutu opiniuje i zatwierdza Rada Rodziców,                                                                                                    2.2.statut uchwala Rada Pedagogiczna i określa termin wejścia w życie  uchwały.   

 

3.Tryb zapoznawania z zapisami statutu:

3.1.rodziców zapoznaje się na ogólnych zebraniach i udostępnia się im bezpośredni wgląd w sekretariacie,

3.2.nauczyciele mają bezpośredni wgląd do statutu w sekretariacie.

 

§19

 Inne postanowienia

 

1.        Obsługę finansowo – księgową przedszkola prowadzi Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie.

2.        Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu  i procedury  wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3.        Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.        Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

5.        Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 20

 

1.        Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 21

 

1.        Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie Statutu przez Dyrektora przedszkola poprzez:

-     wywieszenie zarządzenia Dyrektora  w sprawie ogłoszenia treści statutu,

-  zapoznanie z treścią Statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie Rady 

   Pedagogicznej  oraz zebrania ogólnego rodziców,

-     udostępnienie Statutu, na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym

      przez   Dyrektora przedszkola, w placówce.

 

 

§ 22

1.        Tekst jednolity niniejszego statutu  przyjęto jednogłośnie Uchwałą Rady Pedagogicznej               nr 10 / 12/09/2019  w dniu 12.09.2019 r.

2.        Tekst ujednolicony  statutu wchodzi w życie z dniem 12.09.2019 r.

3.        Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 03.09.2018 r.

 

 

………………………………….

dyrektor przedszkola

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Statutu

 

SYSTEM WZMACNIANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

I ELIMINOWANIA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH U DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 IM. JANA BRZECHWY  W ŻNINIE 

U dzieci w wieku przedszkolnym obserwujemy różne zachowania. Są dzieci, które nie sprawiają kłopotów wychowawczych, przestrzegają zasad zawartych w kontraktach grupowych, jak również takie, których zachowanie można uznać za niepożądane w grupie społecznej.  Na zachowanie  jednych i drugich dzieci wymagana jest odpowiednia reakcja, nie powinny one być pozostawione samym sobie. Pozytywne zachowanie dzieci bez odpowiedniego wzmocnienia (nagrody) zacznie wygasać, natomiast wzmocnione zachowanie negatywne zacznie wzrastać. Aby udoskonalić funkcjonujący dotychczas system wdrażania i przestrzegania norm społecznych w przedszkolu, opracowany został szczegółowy system wzmacniania zachowań pożądanych i eliminowania zachowań niepożądanych, który będzie realizowany przy współpracy z rodzicami. Najbardziej pożądane zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym zawierają się w przedstawionych poniżej wartościach.

I. ZACHOWANIA POŻĄDANE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. KULTURA BYCIA

DZIECKO:

1)      używa form grzecznościowych – proszę, dziękuję, przepraszam;

2)      pamięta o zwrotach grzecznościowych –  dzień dobry, do widzenia;

3)      stosuje zasady kulturalnego zachowania się przy stole;

4)      jest miłe dla innych osób - kolegów, koleżanek, dorosłych;

5)      słucha poleceń nauczyciel;

6)      słucha, gdy ktoś mówi – nie przerywa;

7)      czeka cierpliwie na swoją kolej;

8)      nie używa brzydkich słów.

2. WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

DZIECKO:

1)      zgodnie bawi się z rówieśnikami;

2)      szanuje cudzą własność;

3)      współpracuje z kolegami;

4)      potrafi podzielić się z kolegami tym, co ma;

5)      nie wyrządza nikomu krzywdy – nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, nie przezywa;

6)      pomaga potrzebującym kolegom;

7)      cieszy się z sukcesów, uczy się przegrywać;

8)      skupia się podczas zabaw i zajęć;

9)      odróżnia dobro od zła;

3. BEZPIECZEŃSTWO

DZIECKO:

1)      przestrzega zakazu nie oddalania się od grupy (z określonego miejsca);

2)      rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, produktów;

3)      informuje dorosłych o swoich dolegliwościach - zgłasza swoje potrzeby;

4)      unika niebezpiecznych zabaw i zachowań;

5)      zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi;

6)      nie zbliża się do nieznanych zwierząt;

7)      przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych;

8)      uważnie porusza się po budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym.

4. ZDROWIE

DZIECKO:

1)      nie krzyczy, mówi umiarkowanym głosem;

2)      chętnie przebywa na świeżym powietrzu;

3)      zjada urozmaicone posiłki;

4)      pamięta o czynnościach higienicznych;

II. ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE WYSTĘPUJĄCE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

1.   agresja fizyczna i słowna;

2.   brak reakcji na polecenia nauczyciela;

3.   brak kontroli nad emocjami (krzyk, tupanie, histeria);

5.   nieprzestrzeganie zasad zawartych w kontraktach grupowych.

III. WZMACNIANIE ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH POPRZEZ STOSOWANIE

       SYSTEMU NAGRÓD

Wychowawcy w poszczególnych grupach wiekowych wzmacniać będą pożądane zachowania dzieci poprzez: 

 1. pochwałę słowną za konkretne zachowanie;
 2. stawianie za wzór;
 3. nagradzanie uznaniem np. uśmiechem i miłym słowem;
 4. obdarzenie dziecka dodatkowym przywilejem;
 5. zabawę ulubioną zabawką;
 6. przydział znaczka za poprawne zachowanie:

 

IV. ELIMINOWANIE ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Wychowawcy w poszczególnych grupach wiekowych eliminować będą niepożądane zachowania dzieci poprzez stosowanie konsekwencji takich jak:

 1. naprawienie wyrządzonej krzywdy (np. rysunek, przeprosiny);
 2. miejsce do  przemyśleń”;
 3. pozbawienie możliwości zabawy ulubioną zabawką;
 4. chwilowe odsunięcie od zabawy;
 5. okazanie niezadowolenia;
 6. ignorowanie pewnych zachowań;
 7. stanowczy, opanowany głos w sytuacjach tego wymagających.

V. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W celu ujednolicenia wzajemnych oddziaływań wychowawczych i skuteczności działania wypracowanego systemu wzmacniania zachowań pożądanych i eliminowania zachowań niepożądanych włączeni zostaną rodzice wychowanków. W tym celu podjęte zostaną następujące działania:

1.       zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów z opracowanym systemem;

2.       świadome  uczestnictwo w realizacji systemu;

3.       wzajemna i pozytywna współpraca z wychowawcami;

4.       konsekwentne wdrażanie norm społecznych zgodnych z opracowanym systemem;

5.       przekazywanie rodzicom informacji o zachowaniach dziecka godnych nagrodzenia i zachowaniach niewłaściwych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCHWAŁY  Nr 10 / 12 /09/2019

Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 2

 im. Jana Brzechwy w Żninie z dnia 12.09.2019r.

 

 

                                                                    Uchwała nr 10/12/09 /2019

 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 2 im Jana Brzechwy  w Żninie

 

z dnia 12.09.2019

                             

 

 

 Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 

Rada uchwala, co następuje:

 

1.      Rozdział I  § 1 pkt 1  otrzymuje brzmienie:

Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.

2.      Rozdział I  § 1 pkt 3  otrzymuje brzmienie:

Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


       Przedszkole Miejskie nr 2  im. Jana Brzechwy

       ul. Kl. Janickiego 10      

       88-400 Żnin

       Nr telefonu: (052) 30 20 676 ,(52) 52 43 670

       e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                   www.przedszkole2znin.pl

3.      Rozdział I  § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Organem prowadzącym jest Gmina Żnin reprezentowana przez Burmistrza Żnina z siedzibą przy ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

4.      Rozdział I  § 1 pkt 6  otrzymuje brzmienie:

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

5.      Rozdział II  § 2 pkt 11  otrzymuje brzmienie:

Dzieci  mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej - zadaniowo, która gromadzi          

      dokumentację do badań przesiewowych dzieci  6-letnich. Rodzice dzieci zobowiązani                

      są do przeprowadzenia tych badań w Przychodniach Lekarskich

 

 

6.      Rozdział II § 2 pkt 17  dodaje się ppkt 17.4

Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.

7.      Rozdział II § 2 pkt 17  dodaje się ppkt 17.5

Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu , w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

8.      Rozdział II § 2 pkt 17  dodaje się ppkt 17.6

Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

9.      Rozdział II  §2 pkt 19.5  otrzymuje brzmienie:     

          Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do czasu zamknięcia przedszkola, nauczyciel                                                                                                                                                      

           powiadamia Dyrektora  następnie podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicami lub  

          opiekunami prawnymi. Jeżeli czynności te okażą się nieskuteczne,  nauczyciel o          

          zaistniałej sytuacji powiadamia policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców oraz 

           zapewnienia dziecku dalszej opieki. Jeżeli niepunktualne odbieranie dziecka ma

          charakter nagminny, przedszkole może zawiadomić Sąd Rodzinny

 

10.  Rozdział II  §2 pkt 19 dodaje się ppkt 19 .9

            Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6:30 do 8:30 lub w każdym

            innym czasie  pracy placówki z uwzględnieniem  ust. 2)

     11.  Rozdział II  §2 pkt 19 dodaje się ppkt 19 .10

           Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania

          odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka    

          do przedszkola było zgłoszone wcześniej  ( osobiście lub telefonicznie);

     12. Rozdział IV § 4 do pkt 3 dodaje się ppkt 3.1.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji   przedszkola opracowany przez dyrektora na podstawie obowiązującego Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

13.Rozdział IV § 4 do pkt 3 dodaje się ppkt 3.2.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1)      liczbę oddziałów;

2)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)      tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego, jeśli stanowią one zajęcia wyodrębnione;

4)      czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)      liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6)      liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;

8)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

14.Rozdział IV § 4 do pkt 3 dodaje się ppkt 3.3.i otrzymuje brzmienie

Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.

15.Rozdział IV § 4 do pkt 3 dodaje się ppkt 3.4.i otrzymuje brzmienie

Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.

16.Rozdział IV § 4 do pkt 3 dodaje się ppkt 3.5.i otrzymuje brzmienie

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji   

  przedszkola do dnia 30 września stosuje się tą sama procedurę.

17.Rozdział IV § 4 do pkt 3 dodaje się ppkt 3.6.i otrzymuje brzmienie

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji 

    przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te   

     zmiany    w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

 

18.Rozdział IV § 6 dodaje się pkt 9 i otrzymuje brzmienie

W przedszkolu zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego   

    jest realizowane doradztwo zawodowe.

19.Rozdział IV§ 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie

Przedszkole jest wielooddziałowe, tzn. posiada 10-oddziałów:

      -  trzy  oddziały  dzieci 3-letnich,

      -  dwa  oddziały dzieci 4-letnich,

       - trzy   oddziały  dzieci 5-letnich,

            -  dwa  oddziały dzieci 6-letnich.

 

20. Rozdział V § 10 pkt 6. otrzymuje brzmienie:

Pani Dyrektor przyjmuje interesantów  we wtorki i czwartki od godz.9.00- 11.00.

 

21.Rozdział V § 10 pkt 8   dodaje się ppkt 8.5.

Obecność dziecka w Placówce, w godzinach nie wynikających z wniosku lub aktualizacji będzie zapisywana w rejestrze i liczona do przygotowania posiłku a koszt wyżywienia i pobytu będzie naliczony w najbliższym okresie rozliczeniowym za świadczenia placówki.

 

22.ROZDZIAŁ V § 10 pkt 8 dodaje się ppkt.8.6 i otrzymuje brzmienie

Szczegółowy sposób naliczania i rozliczania opłat za świadczenia przedszkola określa wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

 

23.Rozdział V § 10 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

Opłatę za wszystkie świadczenia przedszkola płatne są z  dołu od 5 do 15 dnia każdego miesiąca  na podstawie informacji otrzymanej przez intendenta przedszkola, w dniach do 5 każdego miesiąca ( chyba, że jest to sobota, niedziela lub święto  termin ten wydłuża się do siódmego dnia ).

 

 

24.Rozdział V § 10 pkt 10  dodaje się ppkt 10.1

Rodzice/prawni opiekunowie w celu uiszczenia opłat za przedszkole zobowiązani są  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola podać adres poczty elektronicznej, na którą  będzie przesyłana informacja o kosztach za świadczenia z przedszkola, lub osobisty odbiór  informacji od intendentki.

 

25.Rozdział V § 10 pkt 10  dodaje się ppkt 10.2

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postepowaniu egzekucyjnym w administracji , Dz.U. z 2017 roku poz. 1201 z póż.zm)

 

 

26. Rozdział V § 10 pkt 11otrzymuje brzmienie:

Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola (za spóźnienie),rodzice nie ponoszą kary finansowej.

 

27. Rozdział V § 10, pkt 12 otrzymuje brzmienie:

Opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

 

 28.  Rozdział V § 10 pkt 12, ppkt 12.1 otrzymuje  brzmienie:

Stawka za wyżywienie może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost kosztów surowców zużywanych do przygotowania posiłków.

 

29. Rozdział V § 10 pkt 12, ppkt 12.3. otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie i opłaty za pobyt za każdy dzień nieobecności.

 

30.Rozdział V § 10 pkt 12, ppkt 12.5.otrzymuje brzmienie:

Pracownicy przedszkola mogą korzystać  z wyżywienia, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. Pracownicy pedagogiczni korzystający z wyżywienia są zwolnieni z płacenia podatku VAT, natomiast pracownicy administracyjno –obsługowi dopłacają do  kwoty za wyżywienie 8% stawki VAT.

 

31.Rozdział X § 19 otrzymuje brzmienie  :

1.Obsługę finansowo – księgową przedszkola prowadzi Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie.

2.Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu  i procedury  wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

5.Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami

 

32. Rozdział X  dodano § 20

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

33. Rozdział X  dodano § 21

 

1.Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie Statutu przez Dyrektora przedszkola poprzez:

-  wywieszenie zarządzenia Dyrektora  w sprawie ogłoszenia treści statutu,

- zapoznanie z treścią Statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie Rady Pedagogicznej          

   oraz zebrania ogólnego rodziców,

- udostępnienie Statutu, na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez   Dyrektora przedszkola, w placówce.

34.  Rozdział X  dodano § 22

1.Tekst jednolity niniejszego statutu  przyjęto jednogłośnie Uchwałą Rady Pedagogicznej                nr 10/12/09 /2019 w dniu 12.09.2019 r.

2.Tekst ujednolicony   statutu wchodzi w życie z dniem podpisania  

3.Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 03.09.2018 r.

 

 

                                                                                                                               …………………….

                                                                                                                                /podpis Dyrektora/

 

 Rada Pedagogiczna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

 

 

 

Ramowe  rozkłady dnia w poszczególnych grupach wiekowych