baner

 

                            

 

 

 

STATUT

 

 

Przedszkola Miejskiego nr 2

im Jana Brzechwy

w Żninie

 

 

 

 

 

 

 

 

Żnin  dnia 23  listopada 2017r

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Podstawa prawna  ……………………………………3

 

Rozdział I   –   Postanowienia Ogólne………………..5

Rozdział II  –  Cele i zadania przedszkola i sposób ich

                         realizacji……………………………….6

Rozdział III  – Organy przedszkola…………………...14

Rozdział IV  – Organizacja przedszkola……………...18

Rozdział V   –  Zasady funkcjonowania przedszkola...21

Rozdział VI  – Podstawowe obowiązki pracowników

                         przedszkola…………………………….24

Rozdział VII  – Zasady rekrutacji dzieci do                 

                         przedszkola……………………………27

Rozdział VIII – Prawa i obowiązki dzieci w

                           przedszkolu ………………………….28

Rozdział IX    – Dokumentacja przedszkola……… …30

Rozdział X     –  Postanowienia końcowe……………..33

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

1.                  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2552; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781;
z 2005 r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

2.                  Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U z 2001 r. Nr 61,
poz. 674 ze zm).

3.                  Rozporządzenie MEN z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r., Nr 35,
poz. 222 ze zm.).

4.                  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz.1324).

5.                  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz.17
w załączniku nr 1), określa podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego.

6.                  Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 12 lutego 2009 r.).

7.                  Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania
do użytku szkolnego programów nauczania wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników (Dz. U. z 2009 r., Nr 89, poz.730).

 8.   Rozporządzenie MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. (poz.110-114) w sprawie zasad

  udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

  przedszkolach, szkołach i placówkach.

9.                  Rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola szkoły oraz placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r., Nr 135, poz.1516).

10. Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia

 działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne

 (Dz. U. z 2002r., Nr 56, poz.506).

11.              Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69).

12. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia

      przez publiczne przedszkola i szkoły, dokumentacji przebiegu nauczania,

      działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
      (Dz. U. z 2009 r., Nr 116, poz. 977).

      13. Rozporządzenie MENiS z 21 maja 2004 r. w sprawie ramowych statutów

            publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61,

            poz. 624 ze zmianami).

      14. Rozporządzenie MENiS z 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków

            organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

            niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,

            szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2005 r.

            Nr 19, poz.167).

15. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120/91

      poz.526).

16. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

17. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r.,
      Nr 78, poz. 483).

18. Kodeks Pracy art. 100-124.

19. Uchwała Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 sierpnia 1999 r.

      (uchwała Nr III/55/99).

20. Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.

      w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach

      publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych    

      przez Gminę Żnin.

21. Uchwała o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104    

      z późn. zm.).

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.

      w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

23.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U., poz.895)

24    . Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

       25.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

      26.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające                         rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

27.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

 

 

 

 

 

 

                                Rozdział   I

    

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1   Nazwa przedszkola

1.Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana  Brzechwy  w Żninie i jest placówką oświatowo-wychowawczą, działającą jako jednostka budżetowa.

2.Siedzibą Przedszkola Miejskiego nr 2 im Jana Brzechwy  w Żninie jest budynek A mieszczący się przy ul. Klemensa Janickiego 10 i budynek B mieszczący się przy ul. Jasnej 5

w Żninie.

3.Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:
       Przedszkole Miejskie nr 2    im. Jana Brzechwy

       ul. Kl. Janickiego 10       88-400 Żnin

 

4.Na pieczęciach może być używany skrót nazwy:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im Jana Brzechwy

      ul. Kl. Janickiego 10

88-400 Żnin

5.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Żnin ul. 700-lecia 39   88-400  Żnin

6.Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Rozdział  II

§2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

 

1.Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1.1.diagnozowanie środowiska dzieci,

 

1.2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci i umożliwianie ich zaspokojenia,

 

1.3.rozpoznawanie przyczyn trudności w uczeniu się i w kontaktach społecznych (we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną lub specjalistyczną),wspieranie dzieci z wybitnymi uzdolnieniami,

 

1.4. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,

logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 

1.5.podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz potrzeb dzieci

 

1.6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci,

 

1.7. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

 

1.8. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dla których tworzy się programy  pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w zależności od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz od możliwości psychofizycznych danego dziecka.

 

1.9. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

2. Przedszkole wspiera opieką dzieci niepełnosprawne poprzez:

2.1. kształcenie i wychowanie dostosowane do potrzeb dzieci, umożliwiające naukę w dostępnym dla dzieci zakresie,

 

2.2.zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i terapię,

 

3.W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

3.1.rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej,

ochronę i przekaz narodowego dziedzictwa kulturowego, aprobatę języka literackiego i gwary,

3.2.Przedszkole posiada logo i hymn przedszkola ,który towarzyszy  przedszkolakom podczas pasowania na przedszkolaka i zakończenia edukacji przedszkolnej oraz podczas uroczystości wynikających z ich  charakteru

3.3.zapewnienie możliwości nauki religii na życzenie rodziców,

3.4..kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód,

bez względu na różnice ras, koloru skóry, poglądów politycznych,

przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia

- na podstawie art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych na podstawie art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka.

4.Sposób realizacji zadań przedszkola

4.1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i planach terminowych przedszkola - przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami dzieci, placówkami specjalistycznymi działającymi w środowisku, organizacjami
i instytucjami kulturalno-oświatowymi, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

 

5.Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

5.1.organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych

i edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka

w sferze społecznej, ruchowej i umysłowej,

5.2.wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego

na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich,

5.3.kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie na przeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka,

5.4.kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycje dzieci i rodziców,

5.5.wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci rozwijających się wolniej

i dzieci o nieharmonijnym rozwoju (kierowanie za zgodą rodziców

na badania specjalistyczne),

5.6.wspomaganie rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie, uwzględniające ich rzeczywiste potrzeby i możliwości,

5.7.zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, zapewnienie warunków umożliwiających im rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie pierwszych sukcesów;

 

 

6.Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez:

6.1.pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców,

6.2.organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych,

6.3.pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka  i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

6.4.informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka,

6.5.uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,

6.6.wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

6.7.stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja),

6.8.upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka,

6.9.podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej,

6.10.współpracę z podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

7.Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:

7.1.stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości,

7.2.kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,

7.3.zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata,

7.4.wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności rozważnego zachowywania się   w codziennych sytuacjach,

7.5.wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi,

7.6.wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej,

7.7.realizowanie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej,

7.8.łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły i podjęciem roli ucznia.

 

8.Przedszkole stwarza warunki do organizowania kształcenia ,wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych ,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  zgodnie z rozporządzeniem MEN

z dnia 24.07. 2015r.

 

9.Celem poprawy jakości pracy przedszkola możliwe są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne (innowacje pedagogiczne).

10.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi                                               10.1.Dzieciom zapewnia się w przedszkolu bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku:

a)nauczyciele dbając o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie proponują zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego wysiłku i swobodne zabawy, dbają o właściwy stosunek pobytu dzieci w sali i na powietrzu,

b)pracownicy przedszkola postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej,

c)w miejscach, w których prowadzone są zajęcia, stan urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci,

d)sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową, a sprzęty dostosowane są do wymogów ergonomii,

e)przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,

f wykreslono

g)urządzenia nowo nabywane i elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty,

h)za zapewnienie bezpieczeństwa na placówce odpowiada dyrektor.

10.2.Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

10.3.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

10.4.W grupach najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

 

11.Dzieci  mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej - zadaniowo, która wykonuje bilans dzieci  6-letnich i gromadzi dokumentację do badań przesiewowych.

 

12.W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.

 

13.Pomoc medyczna w zakresie pierwszej pomocy udzielana jest do przyjazdu pogotowia zgodnie z procedurą postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom.

 

14.Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

15.Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

  za zgodą rodziców.

 

16.W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego

16.1.Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię i w miarę możliwości powinny wychodzić na ulicę o mniejszym natężeniu ruchu.

16.2.Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy liczącej do 15 dzieci.

16.3.Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się  w "zeszycie wyjść". Wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej  za bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

 

17.Przedszkole organizuje wycieczki autokarowe, krajoznawcze i inne imprezy wyjazdowe (teatr, kino, muzeum), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

17.1.Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

17.2.Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki, co najmniej trzy dni przed wyjazdem dzieci.

17.3.Nauczyciel organizujący wycieczkę gromadzi następującą dokumentację:

a)      kartę wycieczki i listę uczestników,

b)      pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka,

c)      preliminarz finansowy wycieczki,

d)     dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,

e)      dowód ubezpieczenia opiekunów od odpowiedzialności cywilnej

 

18.Rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

19.Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

19.1.Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola sprawują rodzice (opiekunowie) lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem, zapewniając dzieciom pełne bezpieczeństwo. Nauczyciel ma prawo wylegitymować tę osobę na podstawie dowodu osobistego.

19.2.Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko woźnej oddziałowej, która to

  bezpośrednio oddaje dziecko pod opiekę nauczyciela.

19.3.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

19.4.Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Przy odbiorze dzieci z przedszkola wykorzystuje się centralkę telefoniczną. W przypadku odbioru dziecka przez osoby trzecie potrzebne jest pisemne upoważnienie rodzica.

19.5.Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do czasu zamknięcia przedszkola, nauczyciel po sporządzeniu notatki służbowej i powiadomieniu policji, zabiera dziecko do domu.

19.6.Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

19.7.W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmuje się dzieci z innego przedszkola.

19.8Za bezpieczeństwo dziecka podczas przebywania na placu zabaw po jego odbiorze z oddziału odpowiada rodzic/opiekun prawny.

20.Organizacja zajęć dodatkowych

20.1.Dla dzieci organizowane są w przedszkolu zajęcia dodatkowe, umożliwiające   im rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań.  Realizowane są również kółka zainteresowań, które prowadzone są po godzinach pracy nauczyciela w formie społecznej.

 

20.2.Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb  i możliwości rozwojowych dzieci.

 

21.Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są w przedszkolu zajęcia, zapewniające im specjalistyczną pomoc i opiekę:

21.1.zajęcia indywidualne , organizowane dla dzieci, u których stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych grup,

21.2.spotkania logopedyczne –  w przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedy,zarówno w budynku A i B. Logopeda obejmuje także swoją pomocą dzieci wymagające pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia logopedyczne prowadzone są zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania przy organizacji zajęć logopedycznych,

21.3.przedszkole obejmuje pracą dydaktyczno-wychowawczą dzieci wymagające indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

22.W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców dla dzieci z grup 6-letnich. Dzieciom nie uczestniczącym w katechezie przedszkole  zapewnia na ten czas opiekę.

23. Najważniejsze  cele i zadania:

23.1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

23.2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

23.3.Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

23.4.Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji

23.5.Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

23.6.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

23.7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

23.8.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

23.9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

23.10.Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

23.11.Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

23.12.Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

23.13.Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

23.14.Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

23.15.Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

23.16.Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.

23.17.Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

23.18.Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

23.19.Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  III

§3

ORGANY PRZEDSZKOLA

1.Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty organami przedszkola są:

- Dyrektor przedszkola,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców.

2.Kompetencje Dyrektora Przedszkola

2.1.Dyrektor przedszkola w szczególności  jako organ administracji oświatowej:

a)      podejmuje decyzje administracyjne,

b)      tworzy plan nadzoru pedagogicznego,

c)      sprawuje nadzór pedagogiczny.

2.2.  Dyrektor przedszkola w szczególności  jako  kierownik placówki oświatowej:

a)      kieruje przedszkolem i jest jego przedstawicielem na zewnątrz,

b)      odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola

c)      jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,

d)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

e)      sprawuje opiekę nad dziećmi

f)       współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

g)      odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organu prowadzącego,

h)      zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich  doskonaleniu zawodowym,

i)        zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

j)        administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  zgodnie z obowiązującym Regulaminem

k)      współpracuje z pielęgniarką ,która sprawuje opiekę podczas badań bilansowych dzieci 6 –letnich

2.3. Dyrektor przedszkola w szczególności    jako pracodawca:

a)      zatrudnia i zwalnia pracowników przedszkola,

b)      nagradza i karze pracowników, 

c)      współdziała z związkami zawodowymi,

d)     załatwia sprawy osobowe,

e)      określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników,

f)       zapewnia odpowiedni stan bhp,

g)      dyrektor rozdziela  nadgodziny pomiędzy  nauczycieli , zgodnie  z przepisami prawa

h)      nauczanie indywidualne przydziela się w ramach nadgodzin  nauczycielowi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami   (terapia pedagogiczna)

2.4.Dyrektor przedszkola w szczególności  jako pracownik:

a)      dyrektor jest pracownikiem przedszkola, powołuje go i zwalnia organ prowadzący.

  2.5.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

d)     w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

2.6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

     Pedagogiczną, Radą Rodziców, z organem prowadzącym i nadzorującym

     oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym

     odrębnymi przepisami.

3.Stanowisko dyrektora przedszkola powierza na 5 lat szkolnych organ

     prowadzący przedszkole. W uzasadnionych przypadkach stanowisko

     powierzane jest na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

 4. Przedszkole posiada stanowisko Wicedyrektora.

5.  Kompetencje Rady Pedagogicznej  

5.1.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

5.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

      w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem

      doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na  

      wniosek Rady Pedagogicznej.

5.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

5.4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

d)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci,

e)      przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian  i przedstawienie do uchwalenia Radzie Rodziców.

5.5. Rada Pedagogiczna wykorzystuje wyniki ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

5.6.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć i rozkład zajęć dodatkowych,

b)      projekt planu finansowego przedszkola,

c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych  zajęć.

5.7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

      roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć

      oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek

      organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego,

      organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady 

      Pedagogicznej. Zebrania Rady są protokołowane.

5.8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na

      posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich

      rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

5.9.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,

      w obecności co najmniej połowy jej członków.

5.10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem

      o odwołanie Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela, przy czym

      organ uprawniony do odwołania, obowiązany jest przeprowadzić postępowanie

      wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną w terminie
     14 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie odwołania nauczyciela

      ze stanowiska Dyrektora.

5.11. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera

     regulamin Rady Pedagogicznej.

6.Kompetencje Rady Rodziców

 

6.1.W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci przedszkolnych

6.2. Radę Rodziców tworzy po  dwóch  przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .

6.3.Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

6.4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.

6.5. opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;

6.6.Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6.7.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady użytkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

6.8. Oddelegowuje jednego przedstawicieli rodziców do prac w Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola.

6.9. Rada Rodziców w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać      ogólne zebranie rodziców.

6.10. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców zawiera     Regulamin Rady Rodziców.

 

7. Zasady współdziałania organów przedszkola

7.1.Organy przedszkola porozumiewają się ze sobą w następujący sposób:

a)      ustalają zasady współdziałania poszczególnych organów zapewniające

w szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów    określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola,

b)      zapewniają bieżącą wymianę informacji o podejmowanych  i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków Rady Rodziców lub Pedagogicznej, wymianę informacji poprzez przewodniczących rad, pisemne przedstawienie sprawy,

c)      o przepływie informacji stanowi obowiązująca w placówce   procedura przepływu informacji.

7.2.Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania w celu wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji.

7.3.Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie

 z ustaleniami w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi   i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich    jej członków o terminie i porządku zebrania. Informacje o spotkaniach mają formę pisemną (ogłoszenia) i powinny się ukazać, na co najmniej 5 dni przed   planowanym spotkaniem.

8.Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

8.1.Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola na zasadach partnerstwa i demokracji z udziałem zainteresowanych stron,

bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadzone będą rozmowy   negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia konfliktu.

8.2.Jeżeli rozmowy negocjacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów włączy się w rozwiązanie sporów mediatora.

8.3.Wszelkie sprawy sporne miedzy rodzicem, a nauczycielem rozpatrywane są zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

§4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1.Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, która:

1.1.prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

1.2.przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

1.3.zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

 

2.Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.

 

3.   Arkusz organizacyjny Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną

  zatwierdza Organ Prowadzący w terminie do 30 maja każdego roku.

 

4.   Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

§5

PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PRZEDSZKOLA

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§6

ORGANIZACJA PRACY

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez Dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela. Ponadto w przedszkolu realizowane są plany roczne i plany miesięczne.

 

2.      Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz materiałów pomocniczych. Dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego dokonuje się na podstawie procedury dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego.

 

3.      Nauczyciel przedstawia wybrane materiały pomocnicze rodzicom i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a dyrektor przedszkola dopuszcza je do użytku szkolnego.

 

4.      Zajęcia pozabudżetowe odbywają się na podstawie programów wybranych przez osoby prowadzące te zajęcia lub programów autorskich.

 

5.      Nauka religii odbywa się na podstawie programów opracowanych przez władze kościelne.

 

6.      W przedszkolu funkcjonuje procedura „Łączenia grup wiekowych”.

 

7.      Czas trwania zajęć w przedszkolu

7.1.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7.2.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

                a)z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

                b)z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut;

      7.3.Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze 60 minut tygodniowo          

(2      razy po 30 minut).

7.4.  Przedszkole umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć dodatkowych (języka    

angielskiego, zajęć logopedycznych, rytmiki ,gimnastyki korekcyjnej ) w wymiarze tygodniowym zgodnym z koncepcją organizacyjną osób prowadzących te zajęcia. Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie.

8.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu

8.1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola,

      w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej

      z wychowankami w danym roku szkolnym.

8.2. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona

      wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców

      (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego

       programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność.

        Fakt  przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 

                                        §7

Liczba oddziałów w przedszkolu

1.                  Przedszkole jest wielooddziałowe, tzn. posiada 10-oddziałów:

      - dwa oddziały dzieci 3-letnich,

      - dwa oddziały dzieci 4-letnich,

      - trzy oddziały dzieci 5-letnich,

      - trzy oddziały dzieci 6-letnich.

     

2.Rozmieszczenie poszczególnych grup wiekowych w budynku A przy ulicy

  Kl.Janickiego 10 i w budynku B przy ulicy Jasnej 5 jest zgodne z planem  

  organizacyjnym na dany rok szkolny

 

3.Liczba tworzonych oddziałów uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci

  i warunków lokalowych przedszkola.

 

 

§8

Arkusz organizacji przedszkola

1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

 

2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

2.1.Czas pracy poszczególnych oddziałów,

2.2.Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2.3.Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

§9

Ramowy rozkład dnia

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla poszczególnych grup wiekowych stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

 

 

 

Rozdział V

§ 10

                            Zasady funkcjonowania przedszkola

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Zapisy do przedszkola na następny rok szkolny   i sposób rekrutacji przeprowadza się w oparciu o Zarządzenie  Burmistrza Żnina  na dany rok szkolny.

2.Harmonogram dyżurów przedszkoli funkcjonujących w  okresie wakacji (lipiec, sierpień) ustalony jest przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli i podany do publicznej wiadomości do 30 maja każdego roku na terenie przedszkoli w sposób ogólnie przyjęty.

 

3.Zapisu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur, do którego dziecko nie uczęszczało w trakcie roku szkolnego, dokonuje dyrektor placówki dyżurującej w danym miesiącu. Zapisy na lipiec oraz sierpień dokonywane są do 15 czerwca   każdego roku zgodnie z procedurą zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

 

4.Zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ

  prowadzący z końcem danego roku szkolnego. Organ prowadzący zobowiązany

  jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjęcia działań, zawiadomić

 o zamiarze i przyczynach podjętych działań rodziców dzieci uczęszczających  do przedszkola i Kuratora Oświaty.

 

5.Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola , Rady Pedagogicznej  oraz uzgadniany jest z Radą Rodziców i wynosi: od godz. 6:30 do godz. 16:30.

5.1czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie,

5.2.godziny realizacji podstawy programowej wynikają z planu organizacyjnego przedszkola.

 

6. Pani dyrektor przyjmuje interesantów  we wtorki w godz. 9:00 – 11:00

            i  czwartki w godz. 9:00 – 10:30 w budynku A ul. Kl. Janickiego 10.

7.Terminy przerw w pracy przedszkola                                                                             7.1.Terminy przerw wakacyjnych ustala organ prowadzący.                                               7.2.Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych  remontów, gruntownych porządków, a także na urlopy wypoczynkowe pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych.                                                             7.3.Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych, w zależności od potrzeb.

 

8.Zasady odpłatności za Przedszkole                                                                                          8.1.  Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żnin realizowane  są w strukturach organizacyjnych określonych przez statuty tych jednostek.                                                                                                                                            8.2.  Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żnin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 8.3.Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia   wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w pkt. 8.1. obejmujące  realizację tej części zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych  i terapeutycznych przedszkola, które są realizowane w przedszkolach    funkcjonujących codziennie ponad 5 godzin i wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć

8.4.Odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawę programową nie dotyczy dzieci 6-letnich

9. Dyrektor przedszkola na podstawie stawek odpłatności oraz deklarowanej przez  

  rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas bezpłatnego pobytu, ustalonej z uwzględnienie zapisów pkt. 8.3. niniejszego statutu, wylicza oraz podaje do wiadomości (rodziców opiekunów prawnych) wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola.   

10.Opłatę za wszystkie świadczenia przedszkola płatne są z góry od 5 do 15 dnia każdego miesiąca, w przypadku opóźnienia opłaty naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia licząc od 16 dnia każdego miesiąca, o ile to nie jest sobota, niedziela lub święto.

11.Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, przedszkole nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

12.Opłatę za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola.

12.1 w związku ze zmianami cen żywności, w porozumieniu z intendentem, dyrektor może wnioskować o zmianę opłat za żywienie,

12.2 dziecko może korzystać w przedszkolu z 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek). Za śniadanie pobiera się opłatę w wysokości około 30 % stawki dziennej, za obiad pobiera się opłatę około 50 % stawki dziennej, za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 20 % stawki dziennej,

12.3.  w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż trzy dni w ciągłości rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie, odliczanej w następnym miesiącu,

12.4. dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia poprzez współpracę z MOPS lub innymi  podmiotami,

12.4.opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się przelewem na konto Gminy Żnin

12.5.pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z wyżywienia, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki,

13. Opłaty za zajęcia ponad podstawę programową dokonuje się przelewem na konto Gminy Żnin.

14..Wysokość składki na Radę Rodziców zostaje ustalona na pierwszym  ogólnym zebraniu z rodzicami.

14.1. Rodzice decydują o wysokości składki na dany rok szkolny,

w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata za drugie dziecko wynosi 50% ustalonej składki, ustalona kwota może być zapłacona w ratach, składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Rozdział  VI

§11

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

1.W przedszkolu pracują nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

1.1.Wśród nauczycieli można wyróżnić:

a) nauczycieli wychowania przedszkolnego,

b) nauczyciela języka angielskiego,

c) nauczyciela religii,

d) logopedę,

e)nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,

f)nauczyciela rytmiki

1.2.Do pracowników administracyjnych zalicza się:

a) sekretarkę,

b) intendenta.

1.3.  Do pracowników obsługi zalicza się:

a) kucharkę,

b)pomoc kuchenną,

c) woźną,

d)starszą woźną,

e) pomoc nauczyciela,

f) konserwatora obiektu.

2. W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są w szczególności:

2.1.przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2.2.przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w placówce porządku,

2.3.przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych i uczestniczyć w szkoleniach z tego zakresu,

2.4.przestrzegać statutu przedszkola,

2.5.dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i sprzęt oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

2.6.przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

2.7.przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków, pracownicy przedszkola otrzymują

    na piśmie. Dokument ten znajduje się w aktach osobowych każdego pracownika.

 

§12

Powierzanie opieki nad oddziałami

1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub kilku nauczycieli w zależności od czasu pracy.

 

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej

wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem  przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§13

Szczegółowe zadania nauczycieli

1.Zadania nauczycieli związane ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

1.1.poznaje warunki życia dzieci i ich stan zdrowia,

1.2.zaznajamia rodziców z założeniami programu wychowawczo-dydaktycznego w danym oddziale (np. na spotkaniu grupowym 2 razy w roku),

1.3.informuje rodziców w formie pisemnej na gazetce o miesięcznych zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych,(raz w miesiącu )

1.4.udziela informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju  ,konsultacje indywidualne w czasie wolnym od pracy z grupą,

1.5.organizuje spotkania z rodzicami, połączone z tzw. pedagogizacją rodziców,(dwa razy w roku lub w miarę potrzeb)

1.6.organizuje zajęcia otwarte w celu prezentacji umiejętności dzieci ,oraz w celu wymiany spostrzeżeń i dyskusji na tematy wychowawczo-  dydaktyczne( raz w roku)

1.7.eksponuje prace plastyczne dzieci i inne wytwory dziecięce,

1.8.współdziała z rodzicami przy organizowaniu uroczystości, imprez   i wycieczek przedszkolnych (spotkania z dwójką grupową, spotkania  organizacyjne),

1.9.organizuje porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców.

 

2. Zadania nauczycieli związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

2.1. proponuje program wychowania przedszkolnego opracowany przez innego                             autora (autorów), a także opracowany samodzielnie lub we współpracy z  innymi nauczycielami,

2.2.opracowuje miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej,

2.3.prowadzi zajęcia z grupą,

2.4.urozmaica działalność wychowawczo-dydaktyczną poprzez organizowanie wycieczek, imprez, uroczystości i spotkań,

2.5.dokonuje ewaluacji swojej pracy;

 

 

3.Zadania nauczycieli związane z prowadzeniem obserwacji i diagnozy przedszkolnej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:

3.1.prowadzenie wnikliwej i rzetelnej obserwacji w celu poznani i określenia potrzeb rozwojowych dzieci i ustalenia kierunków pracy z dzieckiem,

3.2.dokumentowanie obserwacji i diagnozy przedszkolnej na podstawie narzędzi badawczych ustalonych, opracowanych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną z początkiem roku,

3.3.sporządzanie wniosków z prowadzonych badań i przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

3.4.informowanie rodziców o wynikach obserwacji i diagnozy przedszkolnej,

3.5.wspieranie dzieci uzdolnionych zgodnie z procedurą wspierania rozwoju dziecka zdolnego i wspieranie dzieci wymagających pomocy zgodnie z procedurą wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego czy też procedurą postępowania wobec dziecka mającego trudności edukacyjne/trudności wychowawcze.

 

4.Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:

4.1.nawiązywanie kontaktu z pracownikami poradni: pedagogiem, psychologiem, logopedą i z instytucjami pomagającymi rodzinie i dziecku (wymiana opinii, sondaż diagnostyczny),

4.2.organizowanie spotkania ze specjalistami dla dzieci i rodziców,

4.3.podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,

4.4. wydawaniu opinii dzieci do specjalistów w porozumieniu i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 

5.Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):

5.1.w sprawach wychowania i nauczania dzieci organizowane są spotkania ogólnoprzedszkolne, spotkania grupowe, indywidualne konsultacje, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami,

5.2.spotkania ogólne rodziców organizowane są we wrześniu   i w styczeń /luty,

5.3.spotkania grupowe według potrzeb,

5.4.konsultacje indywidualne organizowane są w wyznaczonym dniu tygodnia jako dyżur pedagogiczny , po  wcześniejszym  telefonicznym  zgłoszeniu

5.5.zajęcia otwarte,

5.6.spotkania ze specjalistami organizowane są według potrzeb.

 

 

 

 

 

                               Rozdział VII

§14

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

      1.1. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie  

            przedszkolne, a dzieci  3,4,5 letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego

      1.2.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa powyżej

           są zobowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka

           do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.

      1.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może

           przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

1.4.  Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać  

       do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dziecka

        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do

        końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 9 lat.

1.5. Kontrola realizacji obowiązku przedszkolnego odbywa się zgodnie z procedurą   

     kontroli realizacji obowiązku przedszkolnego.

1.6.  Zasady rekrutacji przyjęcia dzieci do przedszkola określa opracowany

      „ Regulamin Rekrutacji  dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2”. zgodnie

       z   Uchwałą Rady Miejskiej  w Żninie na dany rok szkolny.

 

2.Rodzice, którzy w trakcie roku szkolnego rezygnują z usług przedszkola zobowiązani są wypowiedzieć umowę cywilno-prawną w formie pisemnej w każdym czasie. Wniesione opłaty za dany miesiąc, w którym następuje  rozwiązanie umowy nie podlegają zwrotowi.

 

3.Przedszkole może wypowiedzieć umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:

3.1.nie uiszczania opłaty za usługi przedszkola za okres 1 miesiąca,

3.2.nie uiszczania należności z tytułu kary umownej niniejszej umowy;

 

4.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjmowane do przedszkola   w przypadku wolnych miejsc i pod warunkiem spełniania kryteriów przyjęć opracowanych na potrzeby przedszkola:

4.1.poziom rozwoju intelektualnego umożliwiający nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi,

4.2.rozwój fizyczny umożliwiający wykonywanie czynności samoobsługowych i podejmowanie wysiłku,

4.3.próg dojrzałości emocjonalnej i odporności psychicznej umożliwiający przystosowanie do warunków przedszkola, brak przejawów agresji fizycznej, słownej i autoagresji.

5.Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci.                  

                                             Rozdział  VIII

§15

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 

1.Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji o Prawach Dziecka i kierują się dobrem dziecka.

 

2.Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej

do wieku i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i specjalnych form pracy.

 

3.Dziecko ma prawo, aby treści, metody i formy organizacyjne dostosowane były do jego możliwości psychofizycznych.

 

4.Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli, do swobody wyznania.

 

5.Dzieci podporządkowują się regulaminom i wewnętrznym zasadom obowiązującym w grupie.

 

6.Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki i jasno określa się reguły ich postępowania w przedszkolu.

6.1  Dziecko ma prawo:

- prosić o to, czego chce, ale nie wymagać tego w sposób społecznie nie  akceptowany,

- mieć i wyrażać swoje zdanie i opinię,

- do wyrażania swoich myśli, do swobody wyznania,

- podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

- popełniać błędy,

- do tego, aby treści, metody i formy organizacyjne były dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.

6.2.Dziecko ma obowiązek:

- postępować zgodnie z ogólnymi normami społecznie akceptowanymi;

 - używać form grzecznościowych wobec innych dzieci i osób dorosłych,

- starać się utrzymywać porządek wokół siebie – sala przedszkolna miejsce   

   zabawy dzieci,

- przestrzegać zasady zgodnego współżycia społecznego i współdziałania  w realizowanych czynnościach.

 

7.Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą

  i poszanowanie jego godności osobistej:

7.1.w przypadku zauważenia przez nauczyciela śladów przemocy, molestowania, nauczyciel powiadamia Dyrektora, ten z kolei przeprowadza rozmowę z rodzicami,

7.2.w skrajnych przypadkach Dyrektor powiadamia PCPR, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

7.3.Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.

7.4.Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne wszystkim dzieciom.

7.5.W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych, ośmieszających dziecko i naruszających poczucie godności.

8. Kodeks zachowań przedszkolaka:

-Pomagać innym,

-Używać form grzecznościowych,

-Bawić się zgodnie,

-Szanować własność innych dzieci i dorosłych oraz szanować ich pracę,

-Słuchać poleceń dorosłych,

-Dbać o książki i zabawki,

-Dbać o czystość i porządek w sali;

 9. Obowiązki Rodzica:

    - przestrzeganie niniejszego Statutu,

    - respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

     - terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

     - informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

     - przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego

       przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być

       odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź

       opiekunów,

     - odbieranie dziecka w stanie niewskazującym na spożycie alkoholu,

     - niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

10.Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków

 10.1. Przyczyny i tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy 

             wychowanków określa procedura skreślenia z listy wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX

§16

Dokumentacja przedszkola

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1.1.dokumentacja powstająca i napływająca do przedszkola jest przechowywana, zabezpieczona i ewidencjonowana,

1.2.dokumentacja jest przechowywana w przedszkolu przez okres ustalony w rozporządzeniu zgodnie z kwalifikacją,

1.3.klasyfikacja i klasyfikowanie dokumentacji odbywa się ze względu na jej okres przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

1.4.do korzystania z zasobu dokumentów przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Dyrektora,

1.5.dokumentacja zbędna jest brakowana,

1.6.w przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący, a dokumentację pedagogiczną organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

2.Podstawową dokumentację działalności pedagogicznej przedszkola stanowią:

-roczny plan rozwoju placówki,

-plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

-miesięczne plany pracy,

-plany pracy kółek zainteresowań, 

-księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,

-dzienniki zajęć,

-dokumentacja obserwacji pedagogicznej.

 

3.Podstawową dokumentację działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola stanowią:

-orzeczenie organizacyjne,

-zatwierdzone projekty organizacji przedszkola na dany rok szkolny,

-akta osobowe pracowników przedszkola,

-segregatory z korespondencją,

-sprawozdania,

-karty zgłoszeń dzieci,

-umowy cywilno-prawne,

-dokumentacja związana z odpłatnością,

-raporty żywieniowe,

-kartoteki magazynowe,

-księga inwentarzowa i protokoły zużycia,

-protokoły kontroli wewnętrznej,

-książeczki inspekcji sanitarnej,

-zeszyt skarg i wniosków,

-książka kontroli zewnętrznej i sprawozdania powizytacyjne,

-inne określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną.

 4. Podstawową dokumentację bezpieczeństwa placówki stanowią:

-Procedury przeciwpożarowe,

-Procedura łączenia grup wiekowych,

-Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu   w przedszkolu,

5. W przedszkolu obowiązują następujące procedury:

 - Procedura dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego,

 - Procedura kontroli realizacji obowiązku przedszkolnego,

 - Procedura korzystania z sali gimnastycznej,

 - Procedura obowiązująca w szatni,

 - Procedura postępowania przy organizacji zajęć terapii pedagogicznej,

 - Procedura postępowania przy organizacji zajęć logopedycznych,

 - Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania

    pierwszej pomocy wychowankom,

 - Procedura postępowania wobec dziecka mającego trudności edukacyjne,

  - Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze,

  - Procedura przepływu informacji,

  - Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

  - Procedura wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli,

  - Procedura wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego,

  - Procedura wspierania rozwoju dziecka zdolnego,

  - Procedura zapisu dziecka na dyżur wakacyjny,

   - Procedura skreślenia z listy wychowanków

   - Procedura użytkowania miasteczka ruchu drogowego

   - Procedura organizowania zimowych form wypoczynku

   - Procedura ewaluacji wewnętrznej

   - Procedura łączenia grup wiekowych

   - Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu

   - Procedura awansu zawodowego

   - Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela

   - Procedura naboru pracowników na stanowiska administracji i obsługi

  - Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  - Procedura Nadania Imienia

  - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania                    danych osobowych

-  Instrukcja dotycząca zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym do pracy przy monitorach ekranowych

 

6. W przedszkolu obowiązują następujące regulaminy:

  - Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela,

  - Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego,

  - Regulamin gier i zabaw

 - Regulamin dotyczący zasad i warunków organizowania spacerów i wycieczek

  - Regulamin przyznawania nauczycielom nagród dyrektora za ich osiągnięcia

     w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 - Regulamin Rady Pedagogicznej

  -Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkola

  -Regulamin udzielania zamówień publicznych

  -Regulamin Inwentaryzacji

  -Regulamin  Naboru Nauczycieli

  -Regulamin Pracy Przedszkola

- Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

-Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Regulamin pracy Komisji kwalifikacyjnej powołanej dla przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego nauczyciela stażysty

-Regulamin udzielania zamówień publicznych

-Regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

 

§17

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ PRZEDSZKOLA

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa   z budżetu Gminy Żnin.

2.Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.

3.Gospodarowanie tymi źródłami określają odrębne przepisy.

4.Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Żninie – Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

5.Plan finansowy zatwierdza uchwała Rady Miejskiej.

6.Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań

  w wysokości kwot określonym w planie finansowym i ponosi za nie  

 odpowiedzialność wobec Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

 

 

 

7.Obsługę administracyjno – techniczną przedszkola prowadzi Urząd Miejski    w Żninie – Samorządowe  Centrum Usług Wspólnych

 

 

8.Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Przedszkola, a Urzędem Miejskim w Żninie – Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

 

 

 

 

 

 

Rozdział X

 

                                                    §18

                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE                        1.Dokonywanie zmian w statucie:                                                                                        1.1.treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz  ze zmieniającymi się przepisami,                                                                                                                            1.2.zmiany w statucie dokonywane są w formie jego nowelizacji - dokładnie precyzuje się treść zmian w poszczególnych paragrafach, punktach i podpunktach,                             1.3.do nowelizowania statutu uprawniona jest Rada Pedagogiczna,                                        1.4.dyrektor opracowuje jednolity tekst statutu z uwzględnieniem zmian                     1.5.dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w statucie.

2. Tryb zatwierdzania statutu:

2.1. treść statutu opiniuje i zatwierdza Rada Rodziców,                                                                                                    2.2.statut uchwala Rada Pedagogiczna i określa termin wejścia w życie  uchwały.   

 

3.Tryb zapoznawania z zapisami statutu:

3.1.rodziców zapoznaje się na ogólnych zebraniach i udostępnia się im bezpośredni wgląd w sekretariacie,

3.2.nauczyciele mają bezpośredni wgląd do statutu w sekretariacie.

 

 

§ 19

 

  1. Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą

Rady Pedagogicznej nr 1 w dniu 23.11.2017

  1. Tekst ujednolicony   statutu wchodzi w życie z dniem  1 grudnia 2017 r .

 

 

 

………………………………….

dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

UCHWAŁA NR ……

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

 IM.JANA BRZECHWY W ŻNINIE  Z DNIA  23.11. 2017

W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 IM.JANA BRZECHWY W ŻNINIE

 

 

 

 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

W STATUCIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 IM.JANA BRZECHWY

W ŻNINIE  wprowadza się następujące zmiany :

 

 

                              

1) §1 otrzymuje brzmienie  

1.Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana  Brzechwy  w Żninie i jest placówką oświatowo-wychowawczą, działającą jako jednostka budżetowa.

2.Siedzibą Przedszkola Miejskiego nr 2 im Jana Brzechwy  w Żninie jest budynek A mieszczący się przy ul. Klemensa Janickiego 10 i budynek B mieszczący się przy ul. Jasnej 5

w Żninie.

3.Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:
       Przedszkole Miejskie nr 2    im. Jana Brzechwy

       ul. Kl. Janickiego 10       88-400 Żnin

 

4.Na pieczęciach może być używany skrót nazwy:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im Jana Brzechwy

      ul. Kl. Janickiego 10

88-400 Żnin

5.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Żnin ul. 700-lecia 39   88-400  Żnin

6.Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

 

     2)§2 dodaje się

Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

 

1.Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1.1.diagnozowanie środowiska dzieci,

 

1.2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci i umożliwianie ich zaspokojenia,

 

1.3.rozpoznawanie przyczyn trudności w uczeniu się i w kontaktach społecznych (we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną lub specjalistyczną),wspieranie dzieci z wybitnymi uzdolnieniami,

 

1.4. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,

logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 

1.5.podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz potrzeb dzieci

 

1.6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci,

 

1.7. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

 

1.8. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dla których tworzy się programy  pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w zależności od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz od możliwości psychofizycznych danego dziecka.

 

1.9. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

2. Przedszkole wspiera opieką dzieci niepełnosprawne poprzez:

2.1. kształcenie i wychowanie dostosowane do potrzeb dzieci, umożliwiające naukę w dostępnym dla dzieci zakresie,

 

2.2.zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i terapię,

 

3.W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

3.1.rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej,

ochronę i przekaz narodowego dziedzictwa kulturowego, aprobatę języka literackiego i gwary,

3.2.Przedszkole posiada logo i hymn przedszkola ,który towarzyszy  przedszkolakom podczas pasowania na przedszkolaka i zakończenia edukacji przedszkolnej oraz podczas uroczystości wynikających z ich  charakteru

3.3.zapewnienie możliwości nauki religii na życzenie rodziców,

3.4..kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód,

bez względu na różnice ras, koloru skóry, poglądów politycznych,

przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia

- na podstawie art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych na podstawie art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka.

4.Sposób realizacji zadań przedszkola

4.1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i planach terminowych przedszkola - przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami dzieci, placówkami specjalistycznymi działającymi w środowisku, organizacjami
i instytucjami kulturalno-oświatowymi, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

 

5.Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

5.1.organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych

i edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka

w sferze społecznej, ruchowej i umysłowej,

5.2.wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego

na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich,

5.3.kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie na przeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka,

5.4.kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycje dzieci i rodziców,

5.5.wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci rozwijających się wolniej

i dzieci o nieharmonijnym rozwoju (kierowanie za zgodą rodziców

na badania specjalistyczne),

5.6.wspomaganie rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie, uwzględniające ich rzeczywiste potrzeby i możliwości,

5.7.zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, zapewnienie warunków umożliwiających im rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie pierwszych sukcesów;

 

 

6.Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez:

6.1.pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców,

6.2.organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych,

6.3.pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka  i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

6.4.informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka,

6.5.uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,

6.6.wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

6.7.stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja),

6.8.upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka,

6.9.podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej,

6.10.współpracę z podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

7.Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:

7.1.stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości,

7.2.kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,

7.3.zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata,

7.4.wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności rozważnego zachowywania się   w codziennych sytuacjach,

7.5.wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi,

7.6.wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej,

7.7.realizowanie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej,

7.8.łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły i podjęciem roli ucznia.

 

8.Przedszkole stwarza warunki do organizowania kształcenia ,wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych ,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  zgodnie z rozporządzeniem MEN

z dnia 24.07. 2015r.

 

9.Celem poprawy jakości pracy przedszkola możliwe są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne (innowacje pedagogiczne).

10.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi                                               10.1.Dzieciom zapewnia się w przedszkolu bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku:

a)nauczyciele dbając o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie proponują zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego wysiłku i swobodne zabawy, dbają o właściwy stosunek pobytu dzieci w sali i na powietrzu,

b)pracownicy przedszkola postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej,

c)w miejscach, w których prowadzone są zajęcia, stan urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci,

d)sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową, a sprzęty dostosowane są do wymogów ergonomii,

e)przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,

f)w gabinecie lekarskim znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania,

g)urządzenia nowo nabywane i elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty,

h)za zapewnienie bezpieczeństwa na placówce odpowiada dyrektor.

10.2.Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

10.3.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

10.4.W grupach najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

 

11.Dzieci  mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej - zadaniowo, która wykonuje bilans dzieci  6-letnich i gromadzi dokumentację do badań przesiewowych.

 

12.W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.

 

13.Pomoc medyczna w zakresie pierwszej pomocy udzielana jest do przyjazdu pogotowia zgodnie z procedurą postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom.

 

14.Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

15.Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

  za zgodą rodziców.

 

16.W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego

16.1.Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię i w miarę możliwości powinny wychodzić na ulicę o mniejszym natężeniu ruchu.

16.2.Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy liczącej do 15 dzieci.

16.3.Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się  w "zeszycie wyjść". Wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej  za bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

 

17.Przedszkole organizuje wycieczki autokarowe, krajoznawcze i inne imprezy wyjazdowe (teatr, kino, muzeum), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

17.1.Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

17.2.Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki, co najmniej trzy dni przed wyjazdem dzieci.

17.3.Nauczyciel organizujący wycieczkę gromadzi następującą dokumentację:

f)       kartę wycieczki i listę uczestników,

g)      pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka,

h)      preliminarz finansowy wycieczki,

i)        dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,

j)        dowód ubezpieczenia opiekunów od odpowiedzialności cywilnej

 

18.Rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

19.Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

19.1.Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola sprawują rodzice (opiekunowie) lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem, zapewniając dzieciom pełne bezpieczeństwo. Nauczyciel ma prawo wylegitymować tę osobę na podstawie dowodu osobistego.

19.2.Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko woźnej oddziałowej, która to

  bezpośrednio oddaje dziecko pod opiekę nauczyciela.

19.3.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

19.4.Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Przy odbiorze dzieci z przedszkola wykorzystuje się centralkę telefoniczną. W przypadku odbioru dziecka przez osoby trzecie potrzebne jest pisemne upoważnienie rodzica.

19.5.Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do czasu zamknięcia przedszkola, nauczyciel po sporządzeniu notatki służbowej i powiadomieniu policji, zabiera dziecko do domu.

19.6.Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

19.7.W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmuje się dzieci z innego przedszkola.

19.8Za bezpieczeństwo dziecka podczas przebywania na placu zabaw po jego odbiorze z oddziału odpowiada rodzic/opiekun prawny.

20.Organizacja zajęć dodatkowych

20.1.Dla dzieci organizowane są w przedszkolu zajęcia dodatkowe, umożliwiające   im rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań.  Realizowane są również kółka zainteresowań, które prowadzone są po godzinach pracy nauczyciela w formie społecznej.

 

20.2.Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb  i możliwości rozwojowych dzieci.

 

21.Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są w przedszkolu zajęcia, zapewniające im specjalistyczną pomoc i opiekę:

21.1.zajęcia indywidualne , organizowane dla dzieci, u których stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych grup,

21.2.spotkania logopedyczne –  w przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedy,zarówno w budynku A i B. Logopeda obejmuje także swoją pomocą dzieci wymagające pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia logopedyczne prowadzone są zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania przy organizacji zajęć logopedycznych,

21.3.przedszkole obejmuje pracą dydaktyczno-wychowawczą dzieci wymagające indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

22.W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców dla dzieci z grup 6-letnich. Dzieciom nie uczestniczącym w katechezie przedszkole  zapewnia na ten czas opiekę.

23. Najważniejsze  cele i zadania:

23.1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

23.2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

23.3.Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

23.4.Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji

23.5.Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

23.6.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

23.7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

23.8.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

23.9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

23.10.Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

23.11.Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

23.12.Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

23.13.Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

23.14.Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

23.15.Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

23.16.Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.

23.17.Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

23.18.Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

23.19.Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  III

§3

ORGANY PRZEDSZKOLA

1.Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty organami przedszkola są:

- Dyrektor przedszkola,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców.

2.Kompetencje Dyrektora Przedszkola

2.1.Dyrektor przedszkola w szczególności  jako organ administracji oświatowej:

d)     podejmuje decyzje administracyjne,

e)      tworzy plan nadzoru pedagogicznego,

f)       sprawuje nadzór pedagogiczny.

2.2.  Dyrektor przedszkola w szczególności  jako  kierownik placówki oświatowej:

l)        kieruje przedszkolem i jest jego przedstawicielem na zewnątrz,

m)    odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola

n)      jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,

o)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

p)      sprawuje opiekę nad dziećmi

q)      współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

r)       odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organu prowadzącego,

s)       zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich  doskonaleniu zawodowym,

t)       zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

u)      administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  zgodnie z obowiązującym Regulaminem

v)      współpracuje z pielęgniarką ,która sprawuje opiekę podczas badań bilansowych dzieci 6 –letnich

2.3. Dyrektor przedszkola w szczególności    jako pracodawca:

i)        zatrudnia i zwalnia pracowników przedszkola,

j)        nagradza i karze pracowników, 

k)      współdziała z związkami zawodowymi,

l)        załatwia sprawy osobowe,

m)    określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników,

n)      zapewnia odpowiedni stan bhp,

o)      dyrektor rozdziela  nadgodziny pomiędzy  nauczycieli , zgodnie  z przepisami prawa

p)      nauczanie indywidualne przydziela się w ramach nadgodzin  nauczycielowi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami   (terapia pedagogiczna)

2.4.Dyrektor przedszkola w szczególności  jako pracownik:

b)      dyrektor jest pracownikiem przedszkola, powołuje go i zwalnia organ prowadzący.

  2.5.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

e)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

f)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

g)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

h)      w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

2.6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

     Pedagogiczną, Radą Rodziców, z organem prowadzącym i nadzorującym

     oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym

     odrębnymi przepisami.

3.Stanowisko dyrektora przedszkola powierza na 5 lat szkolnych organ

     prowadzący przedszkole. W uzasadnionych przypadkach stanowisko

     powierzane jest na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

 4. Przedszkole posiada stanowisko Wicedyrektora.

5.  Kompetencje Rady Pedagogicznej  

5.1.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

5.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

      w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem

      doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na  

      wniosek Rady Pedagogicznej.

5.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

5.4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

f)       zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

g)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

h)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

i)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci,

j)        przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian  i przedstawienie do uchwalenia Radzie Rodziców.

5.5. Rada Pedagogiczna wykorzystuje wyniki ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

5.6.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

e)      organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć i rozkład zajęć dodatkowych,

f)       projekt planu finansowego przedszkola,

g)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

h)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych  zajęć.

5.7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

      roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć

      oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek

      organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego,

      organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady 

      Pedagogicznej. Zebrania Rady są protokołowane.

5.8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na

      posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich

      rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

5.9.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,

      w obecności co najmniej połowy jej członków.

5.10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem

      o odwołanie Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela, przy czym

      organ uprawniony do odwołania, obowiązany jest przeprowadzić postępowanie

      wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną w terminie
     14 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie odwołania nauczyciela

      ze stanowiska Dyrektora.

5.11. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera

     regulamin Rady Pedagogicznej.

6.Kompetencje Rady Rodziców

 

6.1.W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci przedszkolnych

6.2. Radę Rodziców tworzy po  dwóch  przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .

6.3.Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

6.4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.

6.5. opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;

6.6.Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6.7.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady użytkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

6.8. Oddelegowuje dwóch przedstawicieli rodziców do prac w Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola.

6.9. Rada Rodziców w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać      ogólne zebranie rodziców.

6.10. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców zawiera     Regulamin Rady Rodziców.

 

7. Zasady współdziałania organów przedszkola

7.1.Organy przedszkola porozumiewają się ze sobą w następujący sposób:

d)     ustalają zasady współdziałania poszczególnych organów zapewniające

w szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów    określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola,

e)      zapewniają bieżącą wymianę informacji o podejmowanych  i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków Rady Rodziców lub Pedagogicznej, wymianę informacji poprzez przewodniczących rad, pisemne przedstawienie sprawy,

f)       o przepływie informacji stanowi obowiązująca w placówce   procedura przepływu informacji.

7.2.Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania w celu wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji.

7.3.Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie

 z ustaleniami w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi   i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich    jej członków o terminie i porządku zebrania. Informacje o spotkaniach mają formę pisemną (ogłoszenia) i powinny się ukazać, na co najmniej 5 dni przed   planowanym spotkaniem.

8.Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

8.1.Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola na zasadach partnerstwa i demokracji z udziałem zainteresowanych stron,

bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadzone będą rozmowy   negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia konfliktu.

8.2.Jeżeli rozmowy negocjacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów włączy się w rozwiązanie sporów mediatora.

8.3.Wszelkie sprawy sporne miedzy rodzicem, a nauczycielem rozpatrywane są zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

§4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1.Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, która:

1.1.prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

1.2.przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

1.3.zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

 

2.Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.

 

3.   Arkusz organizacyjny Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną

  zatwierdza Organ Prowadzący w terminie do 30 maja każdego roku.

 

4.   Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

§5

PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PRZEDSZKOLA

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§6

ORGANIZACJA PRACY

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

8.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez Dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela. Ponadto w przedszkolu realizowane są plany roczne i plany miesięczne.

 

9.      Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz materiałów pomocniczych. Dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego dokonuje się na podstawie procedury dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego.

 

10.  Nauczyciel przedstawia wybrane materiały pomocnicze rodzicom i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a dyrektor przedszkola dopuszcza je do użytku szkolnego.

 

11.  Zajęcia pozabudżetowe odbywają się na podstawie programów wybranych przez osoby prowadzące te zajęcia lub programów autorskich.

 

12.  Nauka religii odbywa się na podstawie programów opracowanych przez władze kościelne.

 

13.  W przedszkolu funkcjonuje procedura „Łączenia grup wiekowych”.

 

14.  Czas trwania zajęć w przedszkolu

7.1.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7.2.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

                a)z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

                b)z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut;

      7.3.Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze 60 minut tygodniowo           

(3      razy po 30 minut).

14.4.                   Przedszkole umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć dodatkowych (języka    

angielskiego, zajęć logopedycznych, rytmiki ,gimnastyki korekcyjnej ) w wymiarze tygodniowym zgodnym z koncepcją organizacyjną osób prowadzących te zajęcia. Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie.

8.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu

8.1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola,

      w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej

      z wychowankami w danym roku szkolnym.

8.2. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona

      wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców

      (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego

       programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność.

        Fakt  przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 

                                        §7

Liczba oddziałów w przedszkolu

2.                  Przedszkole jest wielooddziałowe, tzn. posiada 10-oddziałów:

      - dwa oddziały dzieci 3-letnich,

      - dwa oddziały dzieci 4-letnich,

      - trzy oddziały dzieci 5-letnich,

      - trzy oddziały dzieci 6-letnich.

     

2.Rozmieszczenie poszczególnych grup wiekowych w budynku A przy ulicy

  Kl.Janickiego 10 i w budynku B przy ulicy Jasnej 5 jest zgodne z planem  

  organizacyjnym na dany rok szkolny

 

3.Liczba tworzonych oddziałów uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci

  i warunków lokalowych przedszkola.

 

 

§8

Arkusz organizacji przedszkola

1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

 

2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

2.1.Czas pracy poszczególnych oddziałów,

2.2.Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2.3.Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

§9

Ramowy rozkład dnia

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla poszczególnych grup wiekowych stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

 

 

 

Rozdział V

§ 10

                            Zasady funkcjonowania przedszkola

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Zapisy do przedszkola na następny rok szkolny   i sposób rekrutacji przeprowadza się w oparciu o Zarządzenie  Burmistrza Żnina  na dany rok szkolny.

2.Harmonogram dyżurów przedszkoli funkcjonujących w  okresie wakacji (lipiec, sierpień) ustalony jest przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli i podany do publicznej wiadomości do 30 maja każdego roku na terenie przedszkoli w sposób ogólnie przyjęty.

 

3.Zapisu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur, do którego dziecko nie uczęszczało w trakcie roku szkolnego, dokonuje dyrektor placówki dyżurującej w danym miesiącu. Zapisy na lipiec oraz sierpień dokonywane są do 15 czerwca   każdego roku zgodnie z procedurą zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

 

4.Zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ

  prowadzący z końcem danego roku szkolnego. Organ prowadzący zobowiązany

  jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjęcia działań, zawiadomić

 o zamiarze i przyczynach podjętych działań rodziców dzieci uczęszczających  do przedszkola i Kuratora Oświaty.

 

5.Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola , Rady Pedagogicznej  oraz uzgadniany jest z Radą Rodziców i wynosi: od godz. 6:30 do godz. 16:30.

5.1czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie,

5.2.godziny realizacji podstawy programowej wynikają z planu organizacyjnego przedszkola.

 

6. Pani dyrektor przyjmuje interesantów  we wtorki w godz. 9:00 – 11:00

            i  czwartki w godz. 9:00 – 10:30 w budynku A ul. Kl. Janickiego 10.

7.Terminy przerw w pracy przedszkola                                                                             7.1.Terminy przerw wakacyjnych ustala organ prowadzący.                                               7.2.Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych  remontów, gruntownych porządków, a także na urlopy wypoczynkowe pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych.                                                             7.3.Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych, w zależności od potrzeb.

 

8.Zasady odpłatności za Przedszkole                                                                                          8.1.  Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żnin realizowane  są w strukturach organizacyjnych określonych przez statuty tych jednostek.                                                                                                                                            8.2.  Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żnin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 8.3.Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia   wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w pkt. 8.1. obejmujące  realizację tej części zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych  i terapeutycznych przedszkola, które są realizowane w przedszkolach    funkcjonujących codziennie ponad 5 godzin i wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć

8.4.Odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawę programową nie dotyczy dzieci 6-letnich

9. Dyrektor przedszkola na podstawie stawek odpłatności oraz deklarowanej przez  

  rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas bezpłatnego pobytu, ustalonej z uwzględnienie zapisów pkt. 8.3. niniejszego statutu, wylicza oraz podaje do wiadomości (rodziców opiekunów prawnych) wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola.   

10.Opłatę za wszystkie świadczenia przedszkola płatne są z góry od 5 do 15 dnia każdego miesiąca, w przypadku opóźnienia opłaty naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia licząc od 16 dnia każdego miesiąca, o ile to nie jest sobota, niedziela lub święto.

11.Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, przedszkole nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

12.Opłatę za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola.

12.1 w związku ze zmianami cen żywności, w porozumieniu z intendentem, dyrektor może wnioskować o zmianę opłat za żywienie,

12.2 dziecko może korzystać w przedszkolu z 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek). Za śniadanie pobiera się opłatę w wysokości około 30 % stawki dziennej, za obiad pobiera się opłatę około 50 % stawki dziennej, za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 20 % stawki dziennej,

12.3.  w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż trzy dni w ciągłości rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie, odliczanej w następnym miesiącu,

12.4. dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia poprzez współpracę z MOPS lub innymi  podmiotami,

12.4.opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się przelewem na konto Gminy Żnin

12.5.pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z wyżywienia, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki,

13. Opłaty za zajęcia ponad podstawę programową dokonuje się przelewem na konto Gminy Żnin.

14..Wysokość składki na Radę Rodziców zostaje ustalona na pierwszym  ogólnym zebraniu z rodzicami.

14.1. Rodzice decydują o wysokości składki na dany rok szkolny,

w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata za drugie dziecko wynosi 50% ustalonej składki, ustalona kwota może być zapłacona w ratach, składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Rozdział  VI

§11

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

1.W przedszkolu pracują nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

1.1.Wśród nauczycieli można wyróżnić:

a) nauczycieli wychowania przedszkolnego,

b) nauczyciela języka angielskiego,

c) nauczyciela religii,

d) logopedę,

e)nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,

f)nauczyciela rytmiki

1.2.Do pracowników administracyjnych zalicza się:

a) sekretarkę,

b) intendenta.

1.3.  Do pracowników obsługi zalicza się:

a) kucharkę,

b)pomoc kuchenną,

c) woźną,

d)starszą woźną,

e) pomoc nauczyciela,

f) konserwatora obiektu.

2. W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są w szczególności:

2.1.przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2.2.przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w placówce porządku,

2.3.przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych i uczestniczyć w szkoleniach z tego zakresu,

2.4.przestrzegać statutu przedszkola,

2.5.dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i sprzęt oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

2.6.przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

2.7.przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków, pracownicy przedszkola otrzymują

    na piśmie. Dokument ten znajduje się w aktach osobowych każdego pracownika.

 

§12

Powierzanie opieki nad oddziałami

1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub kilku nauczycieli w zależności od czasu pracy.

 

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej

wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem  przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§13

Szczegółowe zadania nauczycieli

1.Zadania nauczycieli związane ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

1.1.poznaje warunki życia dzieci i ich stan zdrowia,

1.2.zaznajamia rodziców z założeniami programu wychowawczo-dydaktycznego w danym oddziale (np. na spotkaniu grupowym 2 razy w roku),

1.3.informuje rodziców w formie pisemnej na gazetce o miesięcznych zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych,(raz w miesiącu )

1.4.udziela informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju  ,konsultacje indywidualne w czasie wolnym od pracy z grupą,

1.5.organizuje spotkania z rodzicami, połączone z tzw. pedagogizacją rodziców,(dwa razy w roku lub w miarę potrzeb)

1.6.organizuje zajęcia otwarte w celu prezentacji umiejętności dzieci ,oraz w celu wymiany spostrzeżeń i dyskusji na tematy wychowawczo-  dydaktyczne( raz w roku)

1.7.eksponuje prace plastyczne dzieci i inne wytwory dziecięce,

1.8.współdziała z rodzicami przy organizowaniu uroczystości, imprez   i wycieczek przedszkolnych (spotkania z dwójką grupową, spotkania  organizacyjne),

1.9.organizuje porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców.

 

2. Zadania nauczycieli związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

2.1. proponuje program wychowania przedszkolnego opracowany przez innego                             autora (autorów), a także opracowany samodzielnie lub we współpracy z  innymi nauczycielami,

2.2.opracowuje miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej,

2.3.prowadzi zajęcia z grupą,

2.4.urozmaica działalność wychowawczo-dydaktyczną poprzez organizowanie wycieczek, imprez, uroczystości i spotkań,

2.5.dokonuje ewaluacji swojej pracy;

 

 

3.Zadania nauczycieli związane z prowadzeniem obserwacji i diagnozy przedszkolnej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:

3.1.prowadzenie wnikliwej i rzetelnej obserwacji w celu poznani i określenia potrzeb rozwojowych dzieci i ustalenia kierunków pracy z dzieckiem,

3.2.dokumentowanie obserwacji i diagnozy przedszkolnej na podstawie narzędzi badawczych ustalonych, opracowanych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną z początkiem roku,

3.3.sporządzanie wniosków z prowadzonych badań i przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

3.4.informowanie rodziców o wynikach obserwacji i diagnozy przedszkolnej,

3.5.wspieranie dzieci uzdolnionych zgodnie z procedurą wspierania rozwoju dziecka zdolnego i wspieranie dzieci wymagających pomocy zgodnie z procedurą wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego czy też procedurą postępowania wobec dziecka mającego trudności edukacyjne/trudności wychowawcze.

 

4.Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:

4.1.nawiązywanie kontaktu z pracownikami poradni: pedagogiem, psychologiem, logopedą i z instytucjami pomagającymi rodzinie i dziecku (wymiana opinii, sondaż diagnostyczny),

4.2.organizowanie spotkania ze specjalistami dla dzieci i rodziców,

4.3.podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,

4.4. wydawaniu opinii dzieci do specjalistów w porozumieniu i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 

5.Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):

5.1.w sprawach wychowania i nauczania dzieci organizowane są spotkania ogólnoprzedszkolne, spotkania grupowe, indywidualne konsultacje, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami,

5.2.spotkania ogólne rodziców organizowane są we wrześniu   i w styczeń /luty,

5.3.spotkania grupowe według potrzeb,

5.4.konsultacje indywidualne organizowane są w wyznaczonym dniu tygodnia jako dyżur pedagogiczny , po  wcześniejszym  telefonicznym  zgłoszeniu

5.5.zajęcia otwarte,

5.6.spotkania ze specjalistami organizowane są według potrzeb.

 

 

 

 

 

                               Rozdział VII

§14

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

      1.1. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie  

            przedszkolne, a dzieci  3,4,5 letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego

      1.2.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa powyżej

           są zobowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka

           do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.

      1.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może

           przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

1.4.  Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać  

       do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dziecka

        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do

        końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 9 lat.

1.5. Kontrola realizacji obowiązku przedszkolnego odbywa się zgodnie z procedurą   

     kontroli realizacji obowiązku przedszkolnego.

1.6.  Zasady rekrutacji przyjęcia dzieci do przedszkola określa opracowany

      „ Regulamin Rekrutacji  dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2”. zgodnie

       z   Uchwałą Rady Miejskiej  w Żninie na dany rok szkolny.

 

2.Rodzice, którzy w trakcie roku szkolnego rezygnują z usług przedszkola zobowiązani są wypowiedzieć umowę cywilno-prawną w formie pisemnej w każdym czasie. Wniesione opłaty za dany miesiąc, w którym następuje  rozwiązanie umowy nie podlegają zwrotowi.

 

3.Przedszkole może wypowiedzieć umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:

3.1.nie uiszczania opłaty za usługi przedszkola za okres 1 miesiąca,

3.2.nie uiszczania należności z tytułu kary umownej niniejszej umowy;

 

4.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjmowane do przedszkola   w przypadku wolnych miejsc i pod warunkiem spełniania kryteriów przyjęć opracowanych na potrzeby przedszkola:

4.1.poziom rozwoju intelektualnego umożliwiający nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi,

4.2.rozwój fizyczny umożliwiający wykonywanie czynności samoobsługowych i podejmowanie wysiłku,

4.3.próg dojrzałości emocjonalnej i odporności psychicznej umożliwiający przystosowanie do warunków przedszkola, brak przejawów agresji fizycznej, słownej i autoagresji.

5.Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci.                  

                                             Rozdział  VIII

§15

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 

1.Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji o Prawach Dziecka i kierują się dobrem dziecka.

 

2.Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej

do wieku i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i specjalnych form pracy.

 

3.Dziecko ma prawo, aby treści, metody i formy organizacyjne dostosowane były do jego możliwości psychofizycznych.

 

4.Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli, do swobody wyznania.

 

5.Dzieci podporządkowują się regulaminom i wewnętrznym zasadom obowiązującym w grupie.

 

6.Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki i jasno określa się reguły ich postępowania w przedszkolu.

6.2  Dziecko ma prawo:

- prosić o to, czego chce, ale nie wymagać tego w sposób społecznie nie  akceptowany,

- mieć i wyrażać swoje zdanie i opinię,

- do wyrażania swoich myśli, do swobody wyznania,

- podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

- popełniać błędy,

- do tego, aby treści, metody i formy organizacyjne były dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.

6.2.Dziecko ma obowiązek:

- postępować zgodnie z ogólnymi normami społecznie akceptowanymi;

 - używać form grzecznościowych wobec innych dzieci i osób dorosłych,

- starać się utrzymywać porządek wokół siebie – sala przedszkolna miejsce   

   zabawy dzieci,

- przestrzegać zasady zgodnego współżycia społecznego i współdziałania  w realizowanych czynnościach.

 

7.Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą

  i poszanowanie jego godności osobistej:

7.1.w przypadku zauważenia przez nauczyciela śladów przemocy, molestowania, nauczyciel powiadamia Dyrektora, ten z kolei przeprowadza rozmowę z rodzicami,

7.2.w skrajnych przypadkach Dyrektor powiadamia PCPR, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

7.3.Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.

7.4.Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne wszystkim dzieciom.

7.5.W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych, ośmieszających dziecko i naruszających poczucie godności.

8. Kodeks zachowań przedszkolaka:

-Pomagać innym,

-Używać form grzecznościowych,

-Bawić się zgodnie,

-Szanować własność innych dzieci i dorosłych oraz szanować ich pracę,

-Słuchać poleceń dorosłych,

-Dbać o książki i zabawki,

-Dbać o czystość i porządek w sali;

 9. Obowiązki Rodzica:

    - przestrzeganie niniejszego Statutu,

    - respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

     - terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

     - informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

     - przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego

       przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być

       odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź

       opiekunów,

     - odbieranie dziecka w stanie niewskazującym na spożycie alkoholu,

     - niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

10.Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków

 10.1. Przyczyny i tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy 

             wychowanków określa procedura skreślenia z listy wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX

§16

Dokumentacja przedszkola

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1.1.dokumentacja powstająca i napływająca do przedszkola jest przechowywana, zabezpieczona i ewidencjonowana,

1.2.dokumentacja jest przechowywana w przedszkolu przez okres ustalony w rozporządzeniu zgodnie z kwalifikacją,

1.3.klasyfikacja i klasyfikowanie dokumentacji odbywa się ze względu na jej okres przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

1.4.do korzystania z zasobu dokumentów przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Dyrektora,

1.5.dokumentacja zbędna jest brakowana,

1.6.w przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący, a dokumentację pedagogiczną organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

2.Podstawową dokumentację działalności pedagogicznej przedszkola stanowią:

-roczny plan rozwoju placówki,

-plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

-miesięczne plany pracy,

-plany pracy kółek zainteresowań, 

-księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,

-dzienniki zajęć,

-dokumentacja obserwacji pedagogicznej.

 

3.Podstawową dokumentację działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola stanowią:

-orzeczenie organizacyjne,

-zatwierdzone projekty organizacji przedszkola na dany rok szkolny,

-akta osobowe pracowników przedszkola,

-segregatory z korespondencją,

-sprawozdania,

-karty zgłoszeń dzieci,

-umowy cywilno-prawne,

-dokumentacja związana z odpłatnością,

-raporty żywieniowe,

-kartoteki magazynowe,

-księga inwentarzowa i protokoły zużycia,

-protokoły kontroli wewnętrznej,

-książeczki inspekcji sanitarnej,

-zeszyt skarg i wniosków,

-książka kontroli zewnętrznej i sprawozdania powizytacyjne,

-inne określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną.

 4. Podstawową dokumentację bezpieczeństwa placówki stanowią:

-Procedury przeciwpożarowe,

-Procedura łączenia grup wiekowych,

-Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu   w przedszkolu,

5. W przedszkolu obowiązują następujące procedury:

 - Procedura dopuszczenia do użytku programu przedszkolnego,

 - Procedura kontroli realizacji obowiązku przedszkolnego,

 - Procedura korzystania z sali gimnastycznej,

 - Procedura obowiązująca w szatni,

 - Procedura postępowania przy organizacji zajęć terapii pedagogicznej,

 - Procedura postępowania przy organizacji zajęć logopedycznych,

 - Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania

    pierwszej pomocy wychowankom,

 - Procedura postępowania wobec dziecka mającego trudności edukacyjne,

  - Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze,

  - Procedura przepływu informacji,

  - Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

  - Procedura wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli,

  - Procedura wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego,

  - Procedura wspierania rozwoju dziecka zdolnego,

  - Procedura zapisu dziecka na dyżur wakacyjny,

   - Procedura skreślenia z listy wychowanków

   - Procedura użytkowania miasteczka ruchu drogowego

   - Procedura organizowania zimowych form wypoczynku

   - Procedura ewaluacji wewnętrznej

   - Procedura łączenia grup wiekowych

   - Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu

   - Procedura awansu zawodowego

   - Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela

   - Procedura naboru pracowników na stanowiska administracji i obsługi

  - Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  - Procedura Nadania Imienia

  - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania                    danych osobowych

-  Instrukcja dotycząca zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym do pracy przy monitorach ekranowych

 

6. W przedszkolu obowiązują następujące regulaminy:

  - Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela,

  - Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego,

  - Regulamin gier i zabaw

 - Regulamin dotyczący zasad i warunków organizowania spacerów i wycieczek

  - Regulamin przyznawania nauczycielom nagród dyrektora za ich osiągnięcia

     w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 - Regulamin Rady Pedagogicznej

  -Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkola

  -Regulamin udzielania zamówień publicznych

  -Regulamin Inwentaryzacji

  -Regulamin  Naboru Nauczycieli

  -Regulamin Pracy Przedszkola

- Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

-Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Regulamin pracy Komisji kwalifikacyjnej powołanej dla przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego nauczyciela stażysty

-Regulamin udzielania zamówień publicznych

-Regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

 

§17

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ PRZEDSZKOLA

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa   z budżetu Gminy Żnin.

2.Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.

3.Gospodarowanie tymi źródłami określają odrębne przepisy.

4.Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Żninie – Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

5.Plan finansowy zatwierdza uchwała Rady Miejskiej.

6.Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań

  w wysokości kwot określonym w planie finansowym i ponosi za nie  

 odpowiedzialność wobec Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

 

 

 

7.Obsługę administracyjno – techniczną przedszkola prowadzi Urząd Miejski    w Żninie – Samorządowe  Centrum Usług Wspólnych

 

 

8.Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Przedszkola, a Urzędem Miejskim w Żninie – Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

 

 

 

 

 

 

Rozdział X

 

                                                    §18

                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE                        1.Dokonywanie zmian w statucie:                                                                                        1.1.treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz  ze zmieniającymi się przepisami,                                                                                                                            1.2.zmiany w statucie dokonywane są w formie jego nowelizacji - dokładnie precyzuje się treść zmian w poszczególnych paragrafach, punktach i podpunktach,                             1.3.do nowelizowania statutu uprawniona jest Rada Pedagogiczna,                                        1.4.dyrektor opracowuje jednolity tekst statutu z uwzględnieniem zmian                     1.5.dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w statucie.

2. Tryb zatwierdzania statutu:

2.1. treść statutu opiniuje i zatwierdza Rada Rodziców,                                                                                                    2.2.statut uchwala Rada Pedagogiczna i określa termin wejścia w życie  uchwały.   

 

3.Tryb zapoznawania z zapisami statutu:

3.1.rodziców zapoznaje się na ogólnych zebraniach i udostępnia się im bezpośredni wgląd w sekretariacie,

3.2.nauczyciele mają bezpośredni wgląd do statutu w sekretariacie.

 

 

§ 19

 

  1. Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą

Rady Pedagogicznej nr 1 w dniu 23.11.2017

  1. Tekst ujednolicony   statutu wchodzi w życie z dniem  1 grudnia 2017 r .

 

 

 

………………………………….

dyrektor przedszkola